ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coleus

K OW1 L IY0 AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coleus-, *coleus*, coleu
English-Thai: Longdo Dictionary
coleus(n) ต้นฤาษีผสม เช่น Information on how to grow Coleus (Coleus blumei) in your garden.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤาษีผสม [n. exp.] (reūsī phasom) EN: Coleus ; Painted nettle   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLEUS    K OW1 L IY0 AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリウス;コレウス[, koriusu ; koreusu] (n) coleus (esp. species Solenostemon scutellarioides) (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coleus \Co"le*us\, n. [NL., fr. Gr. ? a sheath; -- referring to
   the manner in which the stamens are united.] (Bot.)
   A plant of several species of the Mint family, cultivated for
   its bright-colored or variegated leaves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coleus
   n 1: any of various Old World tropical plants of the genus
      Coleus having multicolored decorative leaves and spikes of
      blue flowers [syn: {coleus}, {flame nettle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top