Search result for

cohabits

(59 entries)
(6.1006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cohabits-, *cohabits*, cohabit
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cohabits มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cohabits*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohabit[VI] อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน, Syn. live together, room together, shack up, stay together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit

English-Thai: Nontri Dictionary
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lascivious cohabitationความผิดฐานอยู่กินด้วยกันโดยมิได้สมรส (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial cohabitationการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cohabitอยู่อาศัยร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohabitationการบริหารร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cohabitationการอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohabitation๑. การอยู่กินด้วยกัน๒. การอยู่ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit cohabitationการอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-cohabitation orderคำสั่งศาลให้คู่สมรสแยกอยู่ต่างหากได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notorious cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย (โดยมิได้สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, fine, can we call it cohabitating with your long-term girlfriend in a house that doesn't have posters that were hung in the eighth grade?โอเค ก้ได้ แต่ว่ามันคือการอยู่ร่วมกัน ของนายกับซาร่าระยะยาวที่บ้านนั้น ที่ไม่มีโปสเตอร์ที่นายแขวนตั้งแต่ปอ3 Chuck Versus the Suburbs (2009)
A little something to ensure that there are no cohabitating conflicts.บางอย่างเล็กๆ น้อยๆ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า เราจะไม่มีปัญหาเวลาอยู่ด้วยกัน Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I guess you and I will be roommates with Mom and Dad cohabitating upstairs by midterms.เราคงได้อยู่บ้านเดียวกัน ก่อนกลางเทอม Home (2010)
"Peaceful cohabitation, if ever it existed, was short-lived."การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อาจจะเคยมีปรากฎ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ X-Men: First Class (2011)
We're all going to be here for a long time, so... maybe we can figure out a way to let bygones be bygones and, you know, cohabitate.เราก็อยู่ด้วยกันที่นี่มานาน แล้ว... บางทีเราน่าจะหาวิธี ปล่อยให้เรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านไป และก็ใช้ชีวิตร่วมกัน Birth (2011)
I mean, I've seen enough episodes of Friends to know that cohabitation leads to sex, drugs and something a parade magazine called Schwimmer-fatigue.ฉันดูซีรี่ย์ส Friends มามากพอที่จะรู้ ว่ามันนำไปสู่เซ็กซ์ ยาเสพติด และบางอย่างที่นิตยสาร Parade เรียกว่า Schwimmer-fatigue Studies in Modern Movement (2011)
Cohabitating is not-not-not so easy, huh?อยู่กินด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่มั้ยล่ะ Heart (2012)
- Mm. How do you know her? Oh, we cohabitate.เธอน่ารักมาก Confidence (2012)
Mixed tribe cohabitating.เผ่าผสม ที่อยู่ร่วมกัน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
The ship aside, prolonged cohabitation has... definitely had affects on interpersonal dynamics.เรือกันเป็นเวลานานมีการอยู่ ร่วมกัน แน่นอนมีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Star Trek Beyond (2016)
We simply how cohabitationนี่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันน่ะ Sex Is Zero (2002)
You know, one of the joys of cohabitationสิ่งที่ทำให้การอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็คือ There's No 'I' in Team (2008)
♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started..." The Cohabitation Formulation " The Cohabitation Formulation (2011)
♪ The Earth began to cool ♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪The Big Bang Theory S10E04 "The Cohabitation Experimentation" The Cohabitation Experimentation (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่กิน[V] live together as husband and wife, See also: cohabit as husband and wife, Example: ท่านย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตาลไปอยู่ที่บ้านดงเย็น อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตร 1 คน, Thai definition: ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย
สมสู่[V] have sexual relations, See also: sleep together, cohabit, live together, Syn. สู่สม, ร่วมรัก, ร่วมประเวณี, สังวาส, Example: แม่เขาเจ็บใจที่เขาไปสมสู่กับผู้หญิงหากิน, Thai definition: อยู่ร่วมกันเสมือนผัวเมีย, อยู่ร่วมกันอย่างผัวเมีย
สู่สม[V] cohabit, See also: shack up, Syn. สมสู่, Example: คนไทยจะไม่สู่สมกันเองระหว่างพี่น้องเพราะถือว่าผิดธรรมเนียมประเพณี, Thai definition: อยู่กินกันเยี่ยงสามาภรรยา
ร่วมชีวิต[V] live together, See also: cohabit, Example: พ่อได้แม่มาร่วมชีวิตด้วย ก็เพราะแม่หลงใหล 'งาน' ของพ่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam kan yāng santi) EN: peaceful co-existence   FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
สู่สม[v.] (sūsom) EN: cohabit ; shack up   FR: vivre en concubinage ; cohabiter
อยู่ร่วมกัน[v. exp.] (yū ruam kan) EN: get along   FR: coexister ; cohabiter ; s'entendre

CMU English Pronouncing Dictionary
COHABIT    K OW0 HH AE1 B AH0 T
COHABITING    K OW0 HH AE1 B AH0 T IH0 NG
COHABITATION    K OW0 HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cohabit    (v) (k ou1 h a1 b i t)
cohabits    (v) (k ou1 h a1 b i t s)
cohabited    (v) (k ou1 h a1 b i t i d)
cohabiting    (v) (k ou1 h a1 b i t i ng)
cohabitation    (n) (k ou2 h a b i t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohabitation {f} | Kohabitationen {pl}cohabitation | cohabitations [Add to Longdo]
Lebensgemeinschaft {f}; eheähnliches Zusammenlebencohabitation [Add to Longdo]
Partner {m}; Partnerin {f}; Lebenspartner {m}; Lebenspartnerin {f} (in wilder Ehe; nicht verheiratet)cohabitant [Add to Longdo]
kohabitierencohabit [Add to Longdo]
kohabitierendcohabiting [Add to Longdo]
kohabitiertcohabits [Add to Longdo]
kohabitiertecohabited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアビタシオン[, koabitashion] (n) cohabitation (fre [Add to Longdo]
コハビテーション[, kohabite-shon] (n) cohabitation [Add to Longdo]
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation [Add to Longdo]
同床異夢[どうしょういむ, doushouimu] (n) cohabiting but living in different worlds [Add to Longdo]
同棲[どうせい, dousei] (n,vs) cohabitation; living together; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同房[tóng fáng, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄤˊ, ] to cohabit (esp. to live as man and wife) [Add to Longdo]
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, / ] cohabitation (of different populations or races); to coexist [Add to Longdo]
香巢[xiāng cháo, ㄒㄧㄤ ㄔㄠˊ, ] a love nest; a place of secret cohabitation (also derogatory) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top