ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cockerel

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cockerel-, *cockerel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockerel[N] ไก่ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockereln. ไก่ตัวผู้ที่มีอายุไม่ถึงปี,วัยรุ่นที่ชอบหาเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
cockerel(n) ไก่อ่อน,ไก่กระทง,เด็กหนุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cockerelThe cockerel's splendid red cockscomb is thought to play a part in determining gender and breed.

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKERELL    K AA1 K ER0 EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cockerel    (n) kˈɒkərəl (k o1 k @ r @ l)
cockerels    (n) kˈɒkərəlz (k o1 k @ r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
Cockerellfächerschwanz {m} [ornith.]Cockerell's Fantail [Add to Longdo]
Cockerell-Lederkopf {m} [ornith.]New Britain Friarbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cockerel \Cock"er*el\, n. [Prob. a double dim. of cock.]
     A young cock.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cockerel
      n 1: a young domestic cock; not older than one year

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top