Search result for

clutters

(87 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clutters-, *clutters*, clutter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา clutters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *clutters*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clutter[N] กองระเกะระกะ, See also: กองเรี่ยราด, Syn. mess, disorder, jumble
clutter[N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความวุ่นวาย, ความชุลมุน, ความอลหม่าน, Syn. disarray
clutter[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้วุ่ยวาย, ทำให้ชุลมุน, ทำให้สับสนวุ่นวาย, Syn. confuse, disorganise, disorganize, jumble, disorder
clutter up[PHRV] ทำให้เกะกะ, See also: ทำให้เรี่ยราด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,

English-Thai: Nontri Dictionary
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
clutter(vt) ทำให้เกลื่อนกลาด,เรี่ยราด,วุ่นวาย,ทำให้ยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Step one: de-clutter your life.ขั้นแรก: ขจัดความรก โยนทุกอย่างทิ้งไป Confessions of a Shopaholic (2009)
I hope we didn't throw it away at the de-cluttering.ฉันหวังว่าเราไม่ได้โยนมันทิ้งไปแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
there's a large desk. Clutter all over the surface.ของวางเกะกะเต็มไปหมด Amplification (2009)
Well, it's just, my cupboards are cluttered, and you'd be doing me a huge favor.เอ่อ ตู้เก็บของที่บ้านฉันมันรกไปหมดแล้วน่ะ และเธอก็ช่วยฉันได้มากเลยทีเดียว โอเค A Little Night Music (2010)
When James Clutter's parents woke up from a night of camping, he was gone.ตอนที่พ่อและแม่ของ เจมส์ คลัทเทอร์ ตื่นขึ้นมาในคืนที่เข้าแคมป์และพบว่าเขาหายไป Into the Woods (2010)
Declutter your home.คู่มือจัดแต่งบ้าน The Dig (2011)
It's too much clutter. It clutter your brain.มันไร้สาระน่ะค่ะ มันจะรบกวนพื้นที่สมองคุณซะเปล่า Despicable B (2012)
I mean, it... it's dirty and covered with clutter.จริง ๆ แล้วมันสกปรก แล้วก็มีของวางทิ้งไว้เยอะไปหมด Pilot (2012)
Well, it's kind of hard to sleep with all those reporters camped outside the gate and cluttering the sky.อืม,มันก็ยังยากที่จะนอนหลับ กับพวกนักข่าว ที่แคมป์ข้างนอกประตูนั่น และมันดูรบกวนท้องฟ้า Confidence (2012)
Excuse the clutter.ขอโทษด้วยของเลอะเทอะไปหน่อย Dark Cousin (2012)
It's about time I got my clutter out of here, give you a chance to put your stamp on this office.ได้เวลาขนของออกไป จากที่นี่แล้ว ให้เธอได้ จัดห้องนี้ ซะที Pilot, Part 2 (2013)
It's a great idea. I am sorry for the clutter. I'm in between places.มันเป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลยต่างหาก ขอโทษทีนะ มันรกไปหน่อย พอดีว่าผมกำลังจะย้ายออกน่ะ คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว? Girl in the Flower Dress (2013)
Uncluttered by the millions of human lives that will end...ไร้ความวุ่นวายของคนนับล้าน ที่เรากำลังจะจบชีวิตเขา Son of Man (2014)
Do I hit anybody? Don't clutter up prisons with guys like me.โอ๊ย ขาชั้น หลัง ไหล่ โอ๊ย จะตายอยู่แล้ว Hero (1992)
Everything is so simple and uncluttered.ทุกอย่างเพื่อให้ง่ายและกระจายตัวกัน The Birdcage (1996)
But it was thought, by some... the deck would look too cluttered.แต่บางคนคิดว่าจะทำให้เกะกะดาดฟ้า Titanic (1997)
She's got clutter issues. I'm trying to help resolve them.น้าฉันก็แค่มีเรื่องยุ่งนิดหน่อย แล้วฉันก็แค่ช่วยจัดการเท่านั้นน่ะ X-Ray (2001)
It clogs and clutters up the mindมันกีดขวางแล้วทำให้สมองวุ่นวาย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
It's not new, but it's clean, uncluttered.มันดูเก่าแก่ แต่สะอาด ไม่เกะกะรุงรัง The Lake House (2006)
To clean up this place, and all this clutterว่าจะจัดการที่นี่ให้สะอาดซะที Chapter Eight 'Villains' (2008)
{pos(192,210)}Me, I hate clutter.ฉันนะ ฉันเกลียดที่มีของเยอะรกรุงรัง Patch Over (2008)
You weren't kidding about the clutter.เธอไม่ได้พูดเล่น เรื่องของเยอะรกรุงรัง Patch Over (2008)
- Where was the Clutter family from?- Woher kam die Clutter-Familie? Quick Change (1990)
I'm writing an article on how the Clutter killings are affecting the town.Ich schreibe darüber, wie sich die Clutter-Morde auf die Stadt auswirken. Capote (2005)
- The Clutters.- Die Clutters. Capote (2005)
He and Herb Clutter were good friends from church.Er und Herb Clutter kannten einander sehr gut, aus der Kirche. Capote (2005)
You know, the murders... and that night... at the Clutter house.Sie wissen schon, die Morde und jene Nacht im Haus der Clutters. Capote (2005)
"Mr. Clutter in navy-blue flannel, his wife in navy-blue crepe."Mr. Clutter in marineblauem Flanell, seine Frau in marineblauem Krepp. Capote (2005)
We turned off the lights and went down to the basement... where Mr. Clutter and the boy was.Wir löschten die Lichter und gingen runter in den Keller, wo Mr. Clutter und der Junge waren. Capote (2005)
We tied Mr. Clutter's wrists to a pipe over his head.Wir banden Mr. Clutters Handgelenke an ein Rohr über seinem Kopf. Capote (2005)
Added up... how much money did you get from the Clutters that night?Insgesamt, wie viel Geld haben Sie in jener Nacht von den Clutters erbeutet? Capote (2005)
When James Clutter's parents woke up from a night of camping, he was gone.Als James Clutters morgens beim zelten aufwachten, war er weg. Into the Woods (2010)
This is reminiscent of the killing of the Clutter family in 1959, also in Kansas.Das erinnert an den Mord an der Familie Clutter 1959, ebenfalls in Kansas. The Sandman (2016)
Four hundred miles west of here, Big Daddy Clutter's place.400 Meilen westlich von hier, da hat der gute Vater Clutter seine Farm. In Cold Blood (1967)
He once worked for Clutter.Er hat bei Clutter gearbeitet. In Cold Blood (1967)
- 'Morning, Mr. Clutter.- Morgen, Mr. ClutterIn Cold Blood (1967)
Herb, as of this minute, your life is worth $40,000.Mr. Clutter, von diesem Augenblick an ist Ihr Leben 40.000 Dollar wert. In Cold Blood (1967)
I just saw two ambulances going up to Clutter's.Da sind zwei Krankenwagen raufgefahren zu Clutters. In Cold Blood (1967)
In Topeka, Logan Sanford, KBI chief, assigned four men to the Clutter case.Logan Sanford, Chef des KBI, hat vier Beamte zur Aufklärung des Falles Clutter... abgestellt. In Cold Blood (1967)
Shotgun, 12-gauge. Mr. Clutter's throat was cut.Schrottflinte, Kaliber 12. Mr. Clutter wurde die Kehle durchgeschnitten. In Cold Blood (1967)
Al, you knew Clutter.Al, Sie kannten doch ClutterIn Cold Blood (1967)
Well, then why... if they're going to shoot them all anyway, why... did they first cut Clutter's throat?Ich verstehe nicht. Wenn sie sowieso alle erschießen wollten, wieso... haben sie Clutter erst die Kehle durchgeschnitten? In Cold Blood (1967)
Al, when can we see the Clutter home?Al, wann können wir Clutters Haus besichtigen? In Cold Blood (1967)
Mr. Clutter's first premium on a straight life policy... worth $40,000.Clutters erste Prämie auf eine Lebensversicherung... von 40.000 Dollar. In Cold Blood (1967)
Mr. Clutter never allowed smoking in the house.Mr. Clutter hätte nie erlaubt, dass man hier raucht. In Cold Blood (1967)
It was generally known that Clutter never had large sums of cash on hand.Es war allgemein bekannt, dass Clutter nie größere Summen an Bargeld aufbewahrte. In Cold Blood (1967)
A Kansas paper, The Hutchison News, has offered a reward for any information... leading to the capture and conviction of the person... or persons, guilty of the Clutter murders. A reward of $1,000.In Kansas hat die Zeitung Hutchison News für jeden Hinweis, der zur Ergreifung des Mörders oder der Mörder... der Familie Clutter führt, eine Belohnung von 1000 Dollar ausgesetzt. In Cold Blood (1967)
None of the Clutters had shoes with a cat's paw.Kein Clutter hatte Schuhsohlen mit Katzenpfotenmuster. In Cold Blood (1967)
And this, Nancy Clutter's.Und das gehörte Nancy ClutterIn Cold Blood (1967)
Hey, Alvin, that prowler at the Clutter house...He, Alvin, der Strolch da im Haus von Clutters, In Cold Blood (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clutterMy desk top has gotten cluttered.
clutterThe room is cluttered with newspapers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกเรื้อ[V] be untidy, See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริเวณสวนยังไม่รกเรื้อด้วยหญ้าอย่างเช่นทุกวันนี้, Thai definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
เรี้ยวรก[ADJ] disorderly, See also: untidy, cluttered, Syn. รก, เรื้อ
อีเหละเขะขะ[ADJ] disorderly, See also: cluttered, scattered, strewn, Syn. เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ถนนหนทางที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ขาดการดูแล เป็นหลุมเป็นบ่อ อีเหละเขะขะไปหมด
รก[ADJ] disordered, See also: untidy, cluttered, in a mess, Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Thai definition: ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
รกรุงรัง[V] clutter, See also: disorder, Syn. รก, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: เราจะอยู่สุขสบายมิได้ ถ้าในบ้าน และบริเวณบ้านรกรุงรัง
รกรุงรัง[ADJ] untidy, See also: cluttered, disordered, messy, Syn. รก, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อบินอวดปีก ซึ่งแต้มแต่งสีสันลายพร้อย อยู่เหนือพงหญ้ารกรุงรัง
ความรก[N] clutter, See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble, Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความรกรุงรัง, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: ความรกของห้องทำให้หาของไม่เจอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[adj.] (keka) EN: cluttered ; obstructive   FR: encombré ; encombrant

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUTTER    K L AH1 T ER0
CLUTTERED    K L AH1 T ER0 D
CLUTTERING    K L AH1 T ER0 IH0 NG
UNCLUTTERED    AH0 N K L AH1 T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clutter    (v) (k l uh1 t @ r)
clutters    (v) (k l uh1 t @ z)
cluttered    (v) (k l uh1 t @ d)
cluttering    (v) (k l uh1 t @ r i ng)
uncluttered    (j) (uh1 n k l uh1 t @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stördaten {pl}clutter [Add to Longdo]
Wirrwar {n}clutter [Add to Longdo]
ordentlichuncluttered [Add to Longdo]
überhäuftclutters [Add to Longdo]
überhäufte; voller Unordnung; nicht aufgeräumtcluttered [Add to Longdo]
überladen; zu voll machento clutter [Add to Longdo]
vollstopfento clutter up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top