ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

climacteric

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -climacteric-, *climacteric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
climacteric[N] ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ, Syn. crucial period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climacteric(ไคลแมค'เทอริค) n. ช่วงระยะหมดระดู,ช่วงระยะที่เปลี่ยนวัย,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ adj. เกี่ยวกับระยะดังกล่าว,สำคัญ,, Syn. critical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
climactericระยะเริ่มหมดระดู, ระยะเริ่มหมดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
climacteric; climacterium๑. ระยะเริ่มหมดประจำเดือน๒. วัยสมรรถนะทางเพศถดถอย (ชาย)๓. (จิตเวช.) วัยต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climactericวัยเพศถอย [TU Subject Heading]
Climactericวัยเพศถอย [TU Subject Heading]
Climacteric เวลาสำคัญที่สุดของชีวิต
ในทางประชากรศาสตร์ หมายถึงช่วงอายุ ของสตรีเมื่อหมดประจำเดือน [สิ่งแวดล้อม]
Climactericวัยเพศถอย,วัยหมดระดู,วัยใกล้หมดระดู,ย่างเข้าสู่วัยชราภาพ [การแพทย์]
Climacteric Periodวัยกำลังหมดระดู,วัยต่อ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
climacteric (n) klˈaɪmˈæktərɪk (k l ai1 m a1 k t @ r i k)
climacterics (n) klˈaɪmˈæktərɪks (k l ai1 m a1 k t @ r i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大厄[たいやく, taiyaku] (n) calamity; disaster; great misfortune; grand climacteric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Climacteric \Cli*mac"ter*ic\ (? or ?; 277), a. [L.
   climactericus, Gr. ?. See {Climacter}.]
   Relating to a climacteric; critical.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Climacteric \Cli*mac"ter*ic\, n.
   1. A period in human life in which some great change is
    supposed to take place in the constitution. The critical
    periods are thought by some to be the years produced by
    multiplying 7 into the odd numbers 3, 5, 7, and 9; to
    which others add the 81st year.
    [1913 Webster]
 
   2. Any critical period.
    [1913 Webster]
 
       It is your lot, as it was mine, to live during one
       of the grand climacterics of the world. --Southey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 climacteric
   n 1: a period in a man's life corresponding to menopause
   2: the time in a woman's life in which the menstrual cycle ends
     [syn: {menopause}, {climacteric}, {change of life}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top