ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clearway

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearway-, *clearway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearway[N] ทางด่วน (ถนนที่ห้ามจอด ยกเว้นกรณีที่รถเสียเท่านั้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearwayn. ทางสายด่วน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearway    (n) klˈɪəʴwɛɪ (k l i@1 w ei)
clearways    (n) klˈɪəʴwɛɪz (k l i@1 w ei z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clearway
      n 1: a road on which you are not allowed to stop (unless you
           have a breakdown)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top