ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clay pigeon

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clay pigeon-, *clay pigeon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clay pigeonn. จานเป้าใชัเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ,คนที่อยู่ในภาวะที่คนอื่นเอาเปรียบได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I preferred clay pigeons.ผมเสนอปั้นนกพิรายดีกว่านะ Episode #2.7 (2008)
You write your sins on a clay pigeon, they fire 'em up in the air, and you pulverize them with a 12-gauge shotgun full of our Lord's forgiveness.เธอเขียนบาปลงบนเป้า เขาปล่อยเป้า แล้วเธอยิงมัน ด้วยปืนลูกซอง 12 เกจ The Rhinitis Revelation (2011)
Did you know I represented my country at clay pigeon shooting?รู้ไหมว่าฉันเคยเป็นนักยิงปืนเป้าบินทีมชาติ This Beautiful Fantastic (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーピジョン[, kure-pijon] (n) clay pigeon [Add to Longdo]
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clay pigeon
      n 1: target used in skeet or trapshooting

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top