ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clairvoyant

K L EH0 R V OY1 AH0 N T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clairvoyant-, *clairvoyant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As of 9:00, our tip line had 46 calls, all from clairvoyants that know what really happened.เบาะแสที่ว่า สายด่วนของเรามีคนโทรมา46คน ทั้งหมดนั่นโทรมาจากผู้มีญาณวิเศษที่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่ The Mentalists (2011)
Well, gentlemen, am I fucking clairvoyant or what?เฮ้ ทุกคน นี่ฉันมีตาวิเศษหรือเปล่าวะเนี่ย Beirut Is Back (2012)
The Clairvoyant doesn't like to be touched.ผู้หยั่งรู้ไม่ชอบถูกสัมผัส Girl in the Flower Dress (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAIRVOYANT K L EH0 R V OY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clairvoyant (n) klˈɛəʳvˈɔɪənt (k l e@1 v oi1 @ n t)
clairvoyants (n) klˈɛəʳvˈɔɪənts (k l e@1 v oi1 @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
透視力[とうしりょく, toushiryoku] (n) clairvoyant powers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clairvoyant \Clair*voy"ant\, a. [F., fr. clair clear + voyant,
   p. pr. of voir to see. See {Clear}, and {Vision}.]
   Pertaining to clairvoyance; discerning objects while in a
   mesmeric state which are not present to the senses.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clairvoyant \Clair*voy"ant\ n.
   One who is able, when in a mesmeric state, to discern objects
   not present to the senses.
   [1913 Webster] Clake

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clairvoyant
   adj 1: perceiving things beyond the natural range of the senses
   2: foreseeing the future [syn: {clairvoyant}, {precognitive},
     {second-sighted}]
   n 1: someone who has the power of clairvoyance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top