Search result for

ciphered

(144 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ciphered-, *ciphered*, cipher, ciphere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ciphered มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ciphered*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cipher[N] ศูนย์, See also: ค่าเป็นศูนย์, Syn. zero, blank, naught, cypher
cipher[N] สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ, Syn. nonentity, cypher
decipher[VT] ถอดรหัส, See also: แปลสัญญาณ, แปลความหมาย (ภาษาโบราณ), Syn. decode, decrypt, interpret, Ant. encode, encrypt, encipher
encipher[VT] เปลี่ยน (ข้อมูลข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, See also: ทำ (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encode, encrypt
indecipherable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถอ่านออก, See also: ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้, Syn. illigible, incomprehensible, Ant. comprehensible, decipnerable
undecipherable[ADJ] ที่อ่านไม่ออก, See also: ที่ไม่สามารถถอดรหัสได้, ที่แปลไม่ได้, Syn. indecipherable, unclear, unreadable, illegible, Ant. legible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
cipher in algorismn. ศูนย์,ทาส,หุ่น
cipher keyn. กุญแจสำหรับแปรรหัส
decipher(ดิไซ'เฟอะ) vt. แปลความหมาย,ถอดรหัส., See also: decipherability, decipherer n.
encipher(เอนไซ'เฟอะ) vt. เปลี่ยนเป็นรหัส,ทำเป็นรหัส., See also: encipherer n. ดูencipher encipherment n. ดูencipher
indecipherable(อินดีไซ' เฟอระเบิล) adj. ซึ่งอ่านไม่ออก, ซึ่งแปลไม่ออก, เข้าใจยาก., See also: inde

English-Thai: Nontri Dictionary
cipher(n) รหัส,อักษรไขว้,สัญลักษณ์ลับ
cipher(vt) คิดเลข,ทำเป็นรหัส,เขียนเป็นรหัส
decipher(vt) ถอดรหัส,ถอดความ,แปลความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cipherรหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cipherตัวศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I also think his metaphors are tough enough to decipher after he's said them.ผมก็คิดของเขาเป็นคำอุปมาอุปมัยยาก พอที่จะถอดรหัสหลังจากที่เขากล่าวว่า Birthmarks (2008)
One learns how to decipher a face. And yours is as the sun.ถ้าใครรู้วิธีถอดรหัสของใบหน้า ต้องบอกว่าหน้าเจ้าดุจดั่งแสงอาทิดย์ The Other Boleyn Girl (2008)
Decipher it yourself.นายต้องพิจารณาเอง Wanted (2008)
Deciphering the cards.ถอดรหัสในการ์ด Eagles and Angels (2008)
Well, based on what I've deciphered so far,จากที่ฉันตีความได้ Five the Hard Way (2008)
We're looking at a five digit key protected by an AES block cipher.เรากำลังดูตัวเลขห้าตัว ป้องกันโดยการเข้ารหัสแบบ AES Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
This is widely considered by my peers to be the Holy Grail of dead languages, but we haven't deciphered the entire lexicon.นี้เป็นที่ศึกษากันอย่างกว้างขวาง ในสาขาของผม ที่จะเป็นโฮลี่เกล ของภาษาที่สาปสูญ แต่เรายังไม่ได้ถอดรหัส ทั้งหมดในพจนานุกรมภาษาโบราณ The Fourth Kind (2009)
Now implementing search for variable internodes based on random numeric ciphers.เข้าสู่กระบวนการ ประเมินรหัสอัตโนมัติ โดยสุ่มข้อมูลจากระบบตัวเลข Ben 10: Alien Swarm (2009)
After the first Cipher was completed,หลังจากที่ไซเฟอร์ชิ้นแรก เสร็จสมบูรณ์ Chuck Versus the Predator (2009)
But there's something about the pen where you decipher who is a player and who is a punk.อืม แต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการอยู่ในวงการ ที่คุณเริ่มประเมินว่าใครเป็นคนจริง และใครเป็นกาก Rates of Exchange (2009)
He offered to turn himself in, but only if we could decipher his formula.เขาเสนอทำให้ตัวเขาเอง เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่เีราได้ถอดรหัสสูตร ของเขาได้เสียก่อน Earthling (2009)
But if we can decipher this, it could tell us what was inside.แต่ถ้าเราถอดความหมายมันได้ มันก็จะบอกเราได้ว่า อะไรอยู่ข้างใน A Night at the Bones Museum (2009)
- We were unable to decipher it.- พวกเราไม่สามารถถอดรหัสนี่ได้ Assassin's Creed: Lineage (2009)
- I'm setting up a worm to decipher. - Mooch.อย่าขยับ, ทิ้งตัวลง กลิ้งไปบนพื้น! G-Force (2009)
Every cipher in the last two millenniaทุกๆสิ่งที่ไม่สำคัญ ในช่วงสุดท้ายของ2พันล้านปี Human (2010)
But there's absolutely no chance you'll get the Cipher.พวกแกไม่มีโอกาศรอดแน่ ๆ พวกแกจะได้เจอกับไซเฟอร์ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Did he just say Cipher?เมื่อกี้มันได้พูดชื่อ "ไซเฟอร์" หรือเปล่า ? Chuck Versus the Other Guy (2010)
Of course. The Cipher is the Intersect's core processor.แน่นอน "ไซเฟอร์" ก็คือส่วนสำคัญของอินเตอร์เซ็ก Chuck Versus the Other Guy (2010)
Well, that's tough because either we get the Cipher or...เอาโทรศัพท์แกออกมา Chuck Versus the Other Guy (2010)
Call him or her, have them bring the Cipher to you here.และบอกให้เขานำไซเฟอร์มาที่นี่ Chuck Versus the Other Guy (2010)
I'll get the Cipher.ฉันจะเอาไซเฟอร์นี่ไป... Chuck Versus the Other Guy (2010)
General, there's also the issue of the Cipher.ท่านนายผลคะ มันมีปัญหาตามมาเกี่ยวกับไซเฟอร์ Chuck Versus the Other Guy (2010)
My team analyzed their Cipher and found a number of problems in the design.และได้พบว่าไซเฟอร์นี่มีปัญหาทางด้านการออกแบบ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Looks like the Cipher's components were fabricated in France.ดูเหมือนว่าไซเฟอร์นี่จะมีส่วนประกอบที่มาจากฝรั่งเศส Chuck Versus the Other Guy (2010)
The report details the problems with your Cipher.ข้อมูลเทคนิคนี่น่าจะช่วย ให้คนของคุณสร้างอินเตอร์เซคได้ไวขึ้น Chuck Versus the Other Guy (2010)
Most of it was indecipherable, but I did recognize this.ทั้งหมด อ่านไม่ออก เข้าใจไม่ได้ แต่ฉันจำสิ่งนี้ได้ Queen Sacrifice (2010)
Maybe he thought it could help him decipher the document, thinking it's some kind of an ancient religious cryptogram prophesizing the coming zombie apocalypse.เขาอาจคิดว่ามันจะช่วยถอดรหัสเอกสารได้ คิดว่ามันน่าจะเป็นรหัสลับทางศาสนาโบราณ ที่พยากรณ์การเกิดของผีดิบบุกอะไรแบบนั้น Under the Gun (2010)
It could be ciphertext, like a code, maybe.มันคงเป็นคำุถอดรหัส เหมือนรหัสบางอย่าง Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
We're assuming you had no luck deciphering any of it.เราเชื่อว่าคุณคงไม่มีโชค ในการถอดรหัสมันได้เลย Malice (2010)
So, the killer goes to the bank, leaves a threatening cipher at the bank.สรป.. ฆาตกรก็ไปที่ธนาคาร ทิ้งรหัสขู่ไว้ที่ธนาคาร The Blind Banker (2010)
The killer finds Lukis at the library, he writes the cipher on the shelf where he knows it'll be seen.ฆาตกรเจอลูคิสที่ห้องสมุด เขาเขียนรหัสไว้ บนชั้นที่ลูคิสจะเห็น แล้วลูคิสก็กลับบ้าน The Blind Banker (2010)
Only the cipher can tell us.รหัสนั้นแหละที่จะบอกเราได้ The Blind Banker (2010)
The world's run on codes and ciphers, John.จอห์น คำพวกนั้นเขียนเป็นรหัส The Blind Banker (2010)
But it's all computer generated - electronic codes, electronic ciphering methods.แต่ทั้งหมดนั้น ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ รหัสอิเลคโทรนิค การเข้ารหัสแบบอิเลคโทรนิค The Blind Banker (2010)
Deciphering this is the key to finding out who killed them.ถอดรหัสนี้ได้... จะเป็นกุญแจ นำไปหาว่าใครเป็นคนฆ่าพวกเขา The Blind Banker (2010)
It's exactly the same as the cipher. It's an ancient number system - Hang Zhou.เหมือนกับรหัสนั่นเป๊ะเลย มันเป็นระบบตัวเลขโบราณ ฮางจู The Blind Banker (2010)
People would just walk straight past, not knowing, unable to decipher the message.คนทั่วไปก็จะเดินผ่านไปเฉยๆ ไม่รู้ไม่สนอะไร ไม่สามารถถอดรหัสข้อความได้ The Blind Banker (2010)
John, if we're going to decipher this code, we need to look for more evidence.จอห์น... ถ้าเราจะแกะรหัสนี้ เราต้องหาหลักฐานมาเพิ่มเติม The Blind Banker (2010)
That cipher, it was just the same pattern as the others.มีสองหม้อแล้ว สนใจขนมบิสกิตมั้ยครับ The Blind Banker (2010)
You saw the cipher.คุณเห็นรหัสแล้วสินะ The Blind Banker (2010)
- signature. - The cipher?สัญลักษณ์ของเขาได้ รหัสลับใช่มั้ย The Blind Banker (2010)
Next day, I came to work and the cipher was waiting.วันต่อมา... ฉันไปทำงาน และรหัสลับก็รอฉันอยู่ The Blind Banker (2010)
Can you decipher these?คุณแกะรหัสนี้ได้มั้ย The Blind Banker (2010)
Er, we hoped Soo Lin could decipher it for us.เอ่อ... The Blind Banker (2010)
Thank you. Thank you. - So these numbers, it's a cipher?ขอบคุณมาก ตัวเลขพวกนี้เป็นรหัสลับ ใช่มั้ย ใช่ The Blind Banker (2010)
The book. The key to cracking the cipher.หนังสือ มันเป็นกุญแจที่จะแกะรหัสลับได้ The Blind Banker (2010)
That's the first cipher.นี่มันรหัสแรก The Blind Banker (2010)
The cipher, the book.รหัสลับ.. หนังสือ.. The Blind Banker (2010)
Eric, it's a cipher.อีริค นี่เป็นรหัสลับ Fallen (2010)
Try to understand the flow, look for background story, then decipher the truth.พยายามทำความเข้าใจในเนื้อเรื่อง ที่มาที่ไป แล้วก็ตีความสิ่งที่เกิดขึ้น Episode #1.13 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รหัส[N] code, See also: secret, cypher, cipher, Syn. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง, Thai definition: ข้อความลับที่เข้ารหัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์[N] zero, See also: nought, nil, cipher, Syn. ตัวเลข 0, Example: ในเลขฐานสิบ เราจะมีตัวเลขจาก 0 ถึง 9 ซึ่งมีค่าจากศูนย์ถึงเก้าโดยที่ค่าของตัวเลขถัดไปคือค่าสิบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปลความ[V] decode, See also: decipher, interpret, work out, unscramble, Syn. ตีความ, ถอดความ, Example: ชุดคำสั่งงานจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมเพื่อตีความหมายและแปลความทีละคำสั่งเพื่อสั่งการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป
แปลรหัส[V] decode, See also: decipher, Syn. ถอดรหัส, Example: ภาษาที่พวกตำรวจใช้กันเป็นภาษาที่ต้องแปลรหัสโดยให้มีความหมายเป็นที่รู้กันเฉพาะกลุ่มบุคคล, Thai definition: ถอดความหมายจากรหัสให้เป็นข้อความธรรมดา
ฤๅษีแปลงสาร[N] an inverted-order cipher, See also: method of writing secret characters by reversing the back and the front positions, Thai definition: วิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า
อักโขภิณี[N] high numeral, See also: a number followed by 42 ciphers, Syn. อักโขเภณี, อักเษาหิณี, Thai definition: จำนวนนับอย่างสูง คือ 1 มีศูนย์ตาม 42 ตัว
ถอดรหัส[V] decrypt, See also: decipher, decode, Example: ครูในอนาคตจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาสากลภาษาเดียวที่จะช่วยถอดรหัสความรู้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง, Thai definition: ถอดสารลับออกเป็นภาษาสามัญ
อสงไขย[N] number followed by 140 ciphers, See also: one followed by 140 zeros, highest of the numerals, Thai definition: ชื่อมาตรานับจำนวนใหญ่ที่สุด คือ โกฏิยกกำลัง 20

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out   FR: déchiffrer ; décoder
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
รหัส[n.] (rahat) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word   FR: code [m] ; code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f] ; indicatif [m]
รหัสลับ[n. exp.] (rahat lap) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher   FR: code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f]
ศูนย์ [num.] (sūn) EN: zero ; nought ; nil ; cipher   FR: zéro [m]
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

CMU English Pronouncing Dictionary
CIPHER    S AY1 F ER0
DECIPHER    D AH0 S AY1 F ER0
DECIPHERED    D AH0 S AY1 F ER0 D
DECIPHERING    D AH0 S AY1 F ER0 IH0 NG
STONECIPHER    S T OW1 N S AY2 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cipher    (v) (s ai1 f @ r)
ciphers    (v) (s ai1 f @ z)
ciphered    (v) (s ai1 f @ d)
decipher    (v) (d i1 s ai1 f @ r)
ciphering    (v) (s ai1 f @ r i ng)
deciphers    (v) (d i1 s ai1 f @ z)
deciphered    (v) (d i1 s ai1 f @ d)
deciphering    (v) (d i1 s ai1 f @ r i ng)
decipherable    (j) (d i1 s ai1 f r @ b l)
indecipherable    (j) (i2 n d i s ai1 f r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chiffre {f}; Kode {m}; Code {m}cipher [Add to Longdo]
Chiffriermaschine {f}cipher machine [Add to Longdo]
Dechiffrierung {f}deciphering [Add to Longdo]
Entzifferung {f}decipherment [Add to Longdo]
Geheimschrift {f} | Geheimschriften {pl} | in Geheimschrift geschrieben | in Geheimschrift geschriebensecret writing; cipher | cryptographs | cryptographic | cryptographically [Add to Longdo]
Statist {m}; Statistin {f}; Komparse {m} (Theater) | Statisten {pl}supernumerary; supe; cipher | supernumeraries [Add to Longdo]
Verschlüsselung {f}encryption; encipherment [Add to Longdo]
Verschlüsselungsalgorithmus {m}encryption algorithm; encipherment algorithm [Add to Longdo]
Ziffer {f}; Zahl {f}cipher; cypher [Add to Longdo]
chiffrierendenciphering [Add to Longdo]
enträtseln; entziffern (Schrift)to decipher [Add to Longdo]
entschlüsseln; entziffernto decipher [Add to Longdo]
entzifferbardecipherable [Add to Longdo]
nicht entzifferbarundecipherable [Add to Longdo]
entziffertdeciphered [Add to Longdo]
nicht entziffertundeciphered [Add to Longdo]
nicht lesbarindecipherable [Add to Longdo]
verschlüsseln; chiffrieren | verschlüsselnd; chiffrierend | verschlüsselt | verschlüsselte | verschlüsseltto cipher; to encipher | ciphering; to enciphering | ciphered; enciphered | enciphered | enciphers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] (n) {comp} link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] (n,adj-no) code; password; cipher; (P) [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
暗号文[あんごうぶん, angoubun] (n) cryptogram; cipher text [Add to Longdo]
暗証[あんしょう, anshou] (n) code; cipher; password [Add to Longdo]
解読[かいどく, kaidoku] (n,vs) deciphering; decoding; (P) [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] (n) {comp} end-to-end encipherment [Add to Longdo]
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode [Add to Longdo]
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P) [Add to Longdo]
判読[はんどく, handoku] (n,vs) decipherment; interpretation; making out [Add to Longdo]
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag [Add to Longdo]
復号化;複号化(iK)[ふくごうか, fukugouka] (n,vs) {comp} decryption; decipherment; decoding [Add to Longdo]
平文[へいぶん;ひらぶん, heibun ; hirabun] (n) (1) plain text; unciphered text; (2) divided equally [Add to Longdo]
翻訳(P);飜訳[ほんやく, honyaku] (n,vs) (1) translation; (2) de-encryption; deciphering; (3) rendering; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗号[àn hào, ㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] secret signal (sign); countersign; cipher [Add to Longdo]
死文字[sǐ wén zì, ㄙˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] dead language; indecipherable script [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] indecipherable [Add to Longdo]
解码[jiě mǎ, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄚˇ, / ] to decode; to decipher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] encipherment [Add to Longdo]
暗号文[あんごうぶん, angoubun] cipher text [Add to Longdo]
解読[かいどく, kaidoku] deciphering (vs), decoding [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] end-to-end encipherment [Add to Longdo]
復号[ふくごう, fukugou] decipherment (vs), decoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cipher \Ci"pher\, v. i. [imp. & p. p. {Ciphered}; p. pr. & vb.
   n. {Ciphering}.]
   To use figures in a mathematical process; to do sums in
   arithmetic.
   [1913 Webster]
 
      'T was certain he could write and cipher too.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top