Search result for

chronicl

(52 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronicl-, *chronicl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronicle[VT] บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
chronicle[N] เหตุการณ์ในอดีต, See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต, Syn. account, history, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์,นักประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronicle play; history playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have read of such things in the ancient chronicles.ข้าจำได้ว่าเคยอ่านเจอในบันทึกโบราณ Excalibur (2008)
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน Excalibur (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Previously on Terminator sarah chronicles... we're developing a human-interactive a.i.ความเดิมตอนที่แล้ว... . เราพัฒนา การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ The Good Wound (2009)
the sarah connor chronicles... where's the metal?ความเดิมตอนที่แล้ว... . โลหะนั่นอยู่ไหน? Desert Cantos (2009)
The Sarah Connor Chronicles... You are stuck in a can under the oceanคุณอยู่ในเรือใต้ทะเล Today Is the Day: Part 2 (2009)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chronicles...ความเดิมตอนที่แล้ว To the Lighthouse (2009)
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย The Lady of the Lake (2009)
He's just been video chronicling all my illusions. Anyway...เขาแค่คอยถ่ายวิดีโอประวัติผม สิ่งลวงตาทั้งหมดของผม อืม... When in Rome (2010)
Well, in these chronicles, I mean, the battle just sounds like...แต่ในบันทึกนี้ สงครามมันดูเหมือน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
So you wrote the Chronicle of the Battle of the Ice Claws.ถ้างั้นท่านก็คือผู้บันทึกสงครามแห่งกรงเล็บน้ำแข็ง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
It seems we will have to amend the Chronicles. Huh?ดูเหมือนว่าเราคงต้องบันทึกตำนานเพิ่มเติมซะแล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ[N] annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
ตำนาน[N] legend, See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record, Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด, Example: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ, Count unit: เล่ม, เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา
ประวัติการ[N] chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals   
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history   FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum phongsāwadān) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record   FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICLE    K R AA1 N AH0 K AH0 L
CHRONICLED    K R AA1 N IH0 K AH0 L D
CHRONICLER    K R AA1 N IH0 K L ER0
CHRONICLES    K R AA1 N AH0 K AH0 L Z
CHRONICLE'S    K R AA1 N IH0 K AH0 L Z
CHRONICLERS    K R AA1 N AH0 K L ER0 Z
CHRONICLING    K R AA1 N IH0 K L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicle    (v) (k r o1 n i k l)
chronicled    (v) (k r o1 n i k l d)
chronicler    (n) (k r o1 n i k l @ r)
chronicles    (v) (k r o1 n i k l z)
chroniclers    (n) (k r o1 n i k l @ z)
chronicling    (v) (k r o1 n i k l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロニクル[, kuronikuru] (n) chronicle; (P) [Add to Longdo]
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters [Add to Longdo]
旧記[きゅうき, kyuuki] (n) old chronicle; old record [Add to Longdo]
軍記[ぐんき, gunki] (n) war chronicle [Add to Longdo]
軍記物語[ぐんきものがたり, gunkimonogatari] (n) war chronicle [Add to Longdo]
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate [Add to Longdo]
史官[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) [Add to Longdo]
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle [Add to Longdo]
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top