ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chopper

CH AA1 P ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chopper-, *chopper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chopper[N] เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. helicopter
chopper[SL] อวัยวะเพศชาย
choppers[SL] ฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Galt's dead, alright? Where the hell is that goddamned chopper?กัลท์ ตายแล้ว เฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไหน First Blood (1982)
I want that chopper back here right now!ผมต้องการเฮลิคอปเตอร์มาที่นี่ในขณะนี้ First Blood (1982)
Get that chopper back here now! Out.ไห้เฮลิคอปเตอร์กลับมาที่นี่ ออก First Blood (1982)
We're gonna order a chopper in and fly you back to Bragg.เราจะสั่งเฮลิคอปเตอร์และบินคุณกลับไปยัง แบรกก์ First Blood (1982)
- He smashed up some of the chopper pretty good.พวกแกไม่รู้หรอก ว่ารอบๆ ตัวพวกแกมันเกิดอะไรขึ้น The Thing (1982)
He got most of the chopper and the tractor, and he's killed the rest of the dogs.พวกแกคิดว่าสิ่งนั้น เป็นสัตว์ร่วมโลกผู้น่ารักรึงัย The Thing (1982)
- So are the choppers.ถ้ามันเลียนแบบ... The Thing (1982)
Like you said, chopper can't hold us all.นายบอกเองว่า เครื่องขนเราไปไม่หมด Day of the Dead (1985)
-Not if Chopper's there.- ไม่หรอก ถ้า ช็อปเปอร์อยู่นั่น Stand by Me (1986)
-If Chopper's there we'll send you in.- ถ้า ช็อปเปอร์อยู่นั่น เราจะส่งนายไป Stand by Me (1986)
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์ Stand by Me (1986)
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปังตอ[N] cleaver, See also: chopper, Syn. มีดปังตอ, Example: พ่อค้าข้าวมันไก่ใช้ปังตอสับไก่อย่างชำนาญ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดใหญ่ทำครัว, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะดุด[v.] (sadut) EN: stumble over/on ; trip ; fall ; catch one's foot against   FR: buter ; trébucher ; achopper

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOPPER    CH AA1 P ER0
CHOPPERS    CH AA1 P ER0 Z
CHOPPER'S    CH AA1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chopper    (n) tʃˈɒpər (ch o1 p @ r)
choppers    (n) tʃˈɒpəz (ch o1 p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チョッパー[, choppa-] (n) chopper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チョッパー[ちょっぱー, choppa-] chopper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chopper \Chop"per\, n.
   One who, or that which, chops.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chopper
   n 1: a grounder that bounces high in the air [syn: {chop},
      {chopper}]
   2: informal terms for a human `tooth' [syn: {chopper}, {pearly}]
   3: an aircraft without wings that obtains its lift from the
     rotation of overhead blades [syn: {helicopter}, {chopper},
     {whirlybird}, {eggbeater}]
   4: a butcher's knife having a large square blade [syn:
     {cleaver}, {meat cleaver}, {chopper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top