ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chippendale

CH IH1 P AH0 D EY2 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chippendale-, *chippendale*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chippendaleเครื่องเรือนแบบชิปเพนเดล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So where's that chippendale dancer you hired to fix your house?แล้วตาแดนเซอร์ชิปเพนเดลคนนั้นล่ะ ที่เธอจ้างมาซ่อมบ้านน่ะ You Must Meet My Wife (2010)
He was acting like, like one of Aife's-- my mom's, Chippendale boy-toys.เขาทำตัวเหมือนคนใช้.. ของอีวา ของเล่นของแม่ Fae-nted Love (2012)
- That depends. - Chippendale or folding?ขึ้นอยู่กับว่า เป็นยี่ห้อชิพเพ็นเดลหรือว่าโฟลดิ้ง Pilot (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIPPENDALE CH IH1 P AH0 D EY2 L
CHIPPENDALES CH IH1 P AH0 D EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chippendale (n) tʃˈɪpəndɛɪl (ch i1 p @ n d ei l)
Chippendales (n) tʃˈɪpəndɛɪlz (ch i1 p @ n d ei l z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chippendale \Chip"pen*dale\, a.
   Designating furniture designed, or like that designed, by
   Thomas Chippendale, an English cabinetmaker of the 18th
   century. Chippendale furniture was generally of simple but
   graceful outline with delicately carved rococo ornamentation,
   sculptured either in the solid wood or, in the cheaper
   specimens, separately and glued on. In the more elaborate
   pieces three types are recognized: {French Chippendale},
   having much detail, like Louis Quatorze and Louis Quinze;
   {Chinese Chippendale}, marked by latticework and pagodalike
   pediments; and {Gothic Chippendale}, attempting to adapt
   medieval details. The forms, as of the cabriole and
   chairbacks, often resemble Queen Anne. In chairs, the seat is
   widened at the front, and the back toward the top widened and
   bent backward, except in Chinese Chippendale, in which the
   backs are usually rectangular. -- {Chip"pen*dal*ism}, n.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      It must be clearly and unmistakably understood, then,
      that, whenever painted (that is to say, decorated with
      painted enrichment) or inlaid furniture is described as
      Chippendale, no matter where or by whom, it is a
      million chances to one that the description is
      incorrect.                --R. D. Benn.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chippendale
   adj 1: of or relating to an 18th-century style of furniture made
       by Thomas Chippendale; graceful outlines and Greek motifs
       and massive rococo carvings
   n 1: a British cabinetmaker remembered for his graceful designs
      (especially of chairs) which influenced his contemporaries
      (1718-1779) [syn: {Chippendale}, {Thomas Chippendale}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top