ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chilblain

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chilblain-, *chilblain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chilblain[N] ความเจ็บปวดที่เกิดจากความเย็นจัด (โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่นิ้วหรือหู)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chilblain(ชิล`เบลน) n. ภาวะมือและเท้าอักเสบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amnesia, bunions, chilblains, cholera.สูญเสียความจำ, ตาปลา, มือและเท้าอักเสบ, อหิวาตกโรค. Hocus Pocus (1993)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilblain    (n) tʃˈɪlblɛɪn (ch i1 l b l ei n)
chilblains    (n) tʃˈɪlblɛɪnz (ch i1 l b l ei n z)
chilblained    (j) tʃˈɪlblɛɪnd (ch i1 l b l ei n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhú, ㄓㄨˊ, ] chilblain, #476,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frostbeule {f} | Frostbeulen {pl}chilblain | chilblains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
霜焼け;霜焼[しもやけ, shimoyake] (n) frostbite; chilblains [Add to Longdo]
凍傷[とうしょう, toushou] (n) frostbite; chilblains [Add to Longdo]
凍瘡[とうそう, tousou] (n) chilblains; frostbite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilblain \Chil"blain`\, chilblains \chil"blains\, n. [Chill +
   Blain.]
   A blain, sore, or inflammatory swelling of the feet or hands,
   produced by exposure to cold, and attended by itching, pain,
   and sometimes ulceration.
 
   Syn: pernio.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilblain \Chil"blain`\, v. t.
   To produce chilblains upon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilblain
   n 1: inflammation of the hands and feet caused by exposure to
      cold and moisture [syn: {chilblain}, {chilblains},
      {pernio}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top