ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chatterbox

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chatterbox-, *chatterbox*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chatterbox[N] คนที่พูดไม่หยุด, Syn. chatterer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chatterboxShe is a chatterbox.
chatterboxShe is, in brief, a chatterbox.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox   FR: moulin à paroles [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chatterbox    (n) tʃˈætəbɒks (ch a1 t @ b o k s)
chatterboxes    (n) tʃˈætəbɒksɪz (ch a1 t @ b o k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
[おとがい, otogai] (n) (1) (lower) jaw; (2) chatterbox [Add to Longdo]
饒舌家[じょうぜつか, jouzetsuka] (n) talkative person; chatterbox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chatterbox
   n 1: orchid growing along streams or ponds of western North
      America having leafy stems and 1 greenish-brown and pinkish
      flower in the axil of each upper leaf [syn: {stream
      orchid}, {chatterbox}, {giant helleborine}, {Epipactis
      gigantea}]
   2: an obnoxious and foolish and loquacious talker [syn:
     {chatterer}, {babbler}, {prater}, {chatterbox}, {magpie},
     {spouter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top