Search result for

challenged

(30 entries)
(0.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -challenged-, *challenged*, challeng, challenge
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He blamed Uther and came to the gates of Camelot and challenged him.ทริสตันโทษว่าเป็นความผิดของอูเธอร์ และบุกมาท้าทายพระองค์ Excalibur (2008)
He doesn't like to be challenged.เขาไม่ชอบให้ใครคัดค้าน To Kill the King (2008)
And you're here in the king's bed not challenged for our father's affection that is was for my good and not yours.ในขณะที่เจ้านอนหลับสบายบนแท่นพระบรรทมที่นี่ ปราศจากคู่แข่ง ที่จะมาดึงความสนใจจากท่านพ่อ นี่หวังดีต่อข้า? The Other Boleyn Girl (2008)
The later didn't obey the Jade Emperor's command. The Warlord challenged the Monkey King to a duel.ตัวแม่ทัพก็ได้ท้าประลอง กับราชาวานร The Forbidden Kingdom (2008)
I've never been challenged to a duel before.ผมไม่เคยถูกท้าทาย ให้แข่งขันกับคนอื่นมาก่อนเลย Frost/Nixon (2008)
And she had some pretty big ideas that she challenged me with.และเธอก็มีไอเดียใหม่ ที่เธอนำเข้ามาเสนอผม Up in the Air (2009)
Ever since I entered Suzuran, you were always my enemy, but I never challenged you.หากฉันชนะแก แกต้องเข้าร่วมจีพีเอส Crows Zero II (2009)
You thinking I'm erectorally challenged or you think I'm gonna let you break out of here.คุณกำลังคิดว่าผมถูกท้าทายทางด้านเพศ หรือไม่คุณก็คิดว่าผมจะปล่อยคุณแหกออกไปจากที่นี่ Rates of Exchange (2009)
When our sense of reality is challenged, you know, really challenged, it can some take time to regain our footing.เมื่อสัมผัสเราถูกท้าทาย คุณก็รู้ หมายถึงสุดๆ บางทีมันก็ ต่อต้านเราเอง Harbingers in a Fountain (2009)
Odin's son challenged me to a fight.บุตรชายของโอดินท้าให้ข้าต่อสู้ The Once and Future Queen (2009)
Do you know why she challenged you?ท่านรู้ไหมทำไมนางถึงท้าประลองกับท่าน? The Sins of the Father (2009)
You've ignored and challengedมันเกี่ยวกับตัวคุณ You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
challengedBetty challenged me to a game of tennis.
challengedHe challenged the mountain at the risk of his life.
challengedHe got angry with whoever challenged him.
challengedI challenged her for evidence.
challengedI challenged him to a game.
challengedI was challenged by a gatekeeper.
challengedMy father's death from cancer challenged me to take up research on it.
challengedThe devil challenged God to a baseball game.
challengedThe new job challenged his skill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญญาอ่อน[adj.] (panyā øn) EN: retarded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged   FR: imbécile ; arriéré

CMU English Pronouncing Dictionary
CHALLENGED    CH AE1 L AH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
challenged    (v) (ch a1 l @ n jh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged [Add to Longdo]
精神障害者[せいしんしょうがいしゃ, seishinshougaisha] (n) mentally handicapped person; mentally challenged person [Add to Longdo]
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly [Add to Longdo]
独擅場[どくせんじょう, dokusenjou] (n) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Challenge \Chal"lenge\, v. t. [imp. & p. p. {Challenged}; p. pr.
   & vb. n. {Challenging}.] [OE. chalengen to accuse, claim, OF.
   chalengier, chalongier, to claim, accuse, dispute, fr. L.
   calumniar to attack with false accusations. See {Challenge},
   n., and cf. {Calumniate}.]
   1. To call to a contest of any kind; to call to answer; to
    defy.
    [1913 Webster]
 
       I challenge any man to make any pretense to power by
       right of fatherhood.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To call, invite, or summon to answer for an offense by
    personal combat.
    [1913 Webster]
 
       By this I challenge him to single fight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To claim as due; to demand as a right.
    [1913 Webster]
 
       Challenge better terms.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To censure; to blame. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He complained of the emperors . . . and challenged
       them for that he had no greater revenues . . . from
       them.                 --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) To question or demand the countersign from (one who
    attempts to pass the lines); as, the sentinel challenged
    us, with "Who comes there?"
    [1913 Webster]
 
   6. To take exception to; question; as, to challenge the
    accuracy of a statement or of a quotation.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To object to or take exception to, as to a juror, or
    member of a court.
    [1913 Webster]
 
   8. To object to the reception of the vote of, as on the
    ground that the person in not qualified as a voter. [U.
    S.]
    [1913 Webster]
 
   {To challenge to the} {array, favor, polls}. See under
    {Challenge}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 challenged \challenged\ adj.
   1. having doubts expressed about its truth.
 
   Syn: disputed, questioned.
     [WordNet 1.5]
 
   2. handicapped or disabled; -- used as a euphemism,
    especially in combinations; as, physically challenged;
    mentally challenged.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top