ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chalky

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chalky-, *chalky*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chalky Appearanceลักษณะขาวทึบเป็นเนื้อเดียวกันแบบชอล์ค [การแพทย์]
Chalky kernelsข้าวเมล็ดท้องไข่ [การค้าระหว่างประเทศ]
Chalky Streaksเส้นสีขาวคล้ายชอล์ค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chalky White.สีขาวจั๊วะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาวจั๊วะ[ADJ] snow-white, See also: chalky white, snowy white, dazzling white, real white, Syn. ขาวสนิท, Ant. ดำมืด, Example: ขนสีขาวจั๊วะบริสุทธิ์สวยงามของกระต่าย แปดเปื้อนความทารุณจนน่าสังเวช

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chalky    (j) tʃˈɔːkiː (ch oo1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gichtknoten {m}chalky stone [Add to Longdo]
kreidehaltig {adj} | kreidehaltiger | am kreidehaltigstenchalky | chalkier | chalkiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石灰質[せっかいしつ, sekkaishitsu] (adj-no) calcareous; chalky [Add to Longdo]
白亜質[はくあしつ, hakuashitsu] (n,adj-no) chalky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chalky \Chalk"y\, a.
   Consisting of, or resembling, chalk; containing chalk; as, a
   chalky cliff; a chalky taste.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chalky
   adj 1: composed of or containing or resembling calcium carbonate
       or calcite or chalk [syn: {calcareous}, {chalky}]
   2: of something having the color of chalk; "she turned chalky
     white"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top