ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chain up

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chain up-, *chain up*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chain up มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chain up*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain up[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chain upYou had better chain up the dog so that he won't bite.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anketten (an) | ankettend | angekettetto chain up (to) | chaining up | chained up [Add to Longdo]
fesseln | fesselnd | gefesselt | fesseltto enchain; to chain up | enchaining; chaining up | enchained | enchains [Add to Longdo]
verketten | verkettend | verkettet | verkettet | verketteteto chain up | chaining up | chained up | chains up | chained up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chain up
      v 1: tie up with chains; "chain up the prisoners"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top