ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

centare

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centare-, *centare*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา centare มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *centare*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centaren. ตารางเมตร., Syn. centaur

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now all I have to do for the next 24 centares is relax.Alles, was ich in den nächsten 24 Centaren tun werde, ist relaxen. Fire in Space (1978)
Probably from that base ship we eluded 10 centares ago.Wahrscheinlich von dem Basisschiff dem wir vor 10 Centaren ausgewichen sind. Fire in Space (1978)
Lieutenant, private rooms are reserved 60 and 70 centares in advance.Lieutenant, Privatsäle sind 60 oder 70 Centares im Voraus reserviert. The Long Patrol (1978)
Commander, if you'll excuse me, my duty period was over a centare ago.Commander, wenn sie mich entschuldigen, meine Schicht ist seit über einer Centare vorüber. Baltar's Escape (1979)
If my demands are not followed to the letter within one centare, I'll kill these hostages one by one in front of you!Wenn meine Forderungen nicht innerhalb einer Centare erfüllt werden, werde ich die Geiseln einer nach dem anderen umbringen. Baltar's Escape (1979)
One centare, Adama.Eine Centare, Adama. Baltar's Escape (1979)
In a centare?In einer CentareBaltar's Escape (1979)
We'll be back within a centare.Wir sind in einer Centare zurück. Experiment in Terra (1979)
- 'About six centares.- 'Etwa sechs Centaren. Greetings from Earth (1979)
But Captain Apollo, I want you to remember, the law states specifically, tribunal must convene in ten centares.Aber Captain Apollo, ich möchte Sie dran erinnern, das Gesetz besagt, dass das Tribunal innerhalb von zehn Centaren zusammentrifft. Murder on the Rising Star (1979)
'With the tribunal only a few centares away, 'it would seem to this reporter that, barring a miracle, 'the brilliant career of Lieutenant Starbuck will pass into history.''Das Tribunal ist nur noch wenige Centares entfernt,' 'Und es scheint so, außer es geschieht ein Wunder,' 'dass die brillante Karriere von Lieutenant Starbuck bald beendet sein wird.' Murder on the Rising Star (1979)
'Docking time is 2.4 centares.'Landezeit ist 2.4 Centares.' Take the Celestra (1979)
Forcing us to work 16 centares a shift.Sie haben uns zu 15 Centaren Schichtarbeit gezwungen. Take the Celestra (1979)
Just over a centare but we'll be in communications range in 81 centons.Über eine Centare, aber wir sind in Kommunikationsreichweite in 81 Centon. Take the Celestra (1979)
The Officers' Club will be open to all warriors, regardless of rank, for one centare and one drink - on the Commander.Der Offiziersclub wird geöffnet sein für alle Krieger für eine Centare und Einen Drink - auf den Commander. The Hand of God (1979)

Japanese-English: EDICT Dictionary
センタール[, senta-ru] (n) centare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Centare \Cen"tare`\, n. [F. centiare; centi- (L. centum) +
   -are.]
   A measure of area, the hundredth part of an are; one square
   meter, or about 11/5 square yards.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centare
   n 1: a centare is 1/100th of an are [syn: {square meter},
      {square metre}, {centare}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top