ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

celestine

CH EH0 L EH0 S T IY1 N IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celestine-, *celestine*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Holiness Celestine was murdered! Is it so inconceivable that it will happen again?คุณได้ที่เขาชื่นชอบเซนต์, แต่ศักดิ์สิทธิ์พ่อมือขณะนี้. Angels & Demons (2009)
They called Celestine Wayne the crown jewel of Gotham.พวกเขาเรียกันว่า เซเลไทน์ เวย์ มงกุฎเพรชแห่งก๊อทแธม Rise of the Villains: Scarification (2015)
Celestine and Caleb went missing.เซเลไทน์กับคาเล็บ หายไป Rise of the Villains: Scarification (2015)
Celestine swore on her mother's grave that Caleb had forced himself on her.เคเลไทน์ สาบานต่อหน้าหลุมฝังศพแม่ นั่นทำให้เคเลปใส่ร้ายเธอ Rise of the Villains: Scarification (2015)
Celestine died an old maid.เซเลไทน์กลายเป็นสาวทึนทึก Rise of the Villains: Scarification (2015)
But then Celestine and Caleb told me how.แต่เดี๋ยวเซเลสไตน์กับคาเล็บก็บอกเอง Rise of the Villains: Scarification (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CELESTINE CH EH0 L EH0 S T IY1 N IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celestine \Cel"es*tine\, Celestite \Cel"es*tite\,, n. [LL.
   caelestinus bine.] (Min.)
   Native strontium sulphate, a mineral so named from its
   occasional delicate blue color. It occurs crystallized, also
   in compact massive and fibrous forms.
   [1913 Webster] Celestine

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celestine \Cel"es*tine\, Celestinian \Cel`es*tin"i*an\, n.
   (Eccl. Hist.)
   A monk of the austere branch of the Franciscan Order founded
   by Celestine V. in the 13th centry.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top