ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cavalryman

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavalryman-, *cavalryman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavalryman[N] ทหารม้า, Syn. cavalry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavalryman(แคฟ'วาลรีเมิน) n. ทหารม้า -pl. cavalrymen

English-Thai: Nontri Dictionary
cavalryman(n) พลทหารม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The British cavalryman regards his horse as his friend.เขานับถือม้าของเขาเป็นเพื่อน ของเขา บรรดาผู้ที่มีม้า How I Won the War (1967)
I used to be a cavalryman myself, you know.ผมเคยประจำการ กรมทหารม้าฯ มาก่อน.. Letters from Iwo Jima (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหารม้า[N] trooper, See also: cavalryman, Example: การรบตกหนักอยู่กับทหารม้า, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่ใช้ม้าเป็นพาหนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทหารม้า[n. exp.] (thahān mā) EN: cavalryman ; trooper ; cavalry officer   FR: cavalier [m] ; soldat de la cavalerie [m] ; officier de cavalerie [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavalryman (n) kˈævəlrɪmən (k a1 v @ l r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kavallerist {m} | Kavalleristen {pl}cavalryman | cavalrymen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavalryman \Cav"al*ry*man\, n.; pl. {Cavalrymen}.
   One of a body of cavalry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavalryman
   n 1: a soldier in a motorized army unit [syn: {cavalryman},
      {trooper}]
   2: a soldier mounted on horseback; "a cavalryman always takes
     good care of his mount" [syn: {cavalryman}, {trooper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top