ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cautery

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cautery-, *cautery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cautery(คอ'เทอรี) n. สารกัดกร่อน,กระบวนหรือสิ่งที่การทำให้เนื้อเยื่อไหม้
chemicocauteryn. การจี้กัดด้วยสารเคมี
electrocauteryn. การเผ่าจี้ด้วยไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That-- that smell is not-- that's the cautery.นั่น นั่นกลิ่นนั่น ไม่ นั่นทำให้เลือดหยุด ฉันรู้ มันยาก แต่คุณจะคุ้นเคย Kung Fu Fighting (2007)
Cautery.เครื่องจี้ไฟฟ้า The Itch (2008)
Hunt, and he's got the cautery and he's moving it back and forth, you know, fixing bleeders, and then he just hands it to me...และเขามีเครื่องจี้ไฟฟ้า และเขา เคลื่อนมันไปหน้า ไปหลัง รู้ไหม หยุดเลือดไหล จากนั้น เขาก็ส่งมาให้ฉัน... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I have moxa cautery that does miracles.ย่ามีเครื่องวันความดัน ใช้งานได้ดีจริงๆ Episode #1.2 (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
温灸[おんきゅう, onkyuu] (n) moxa cautery [Add to Longdo]
焼灼[しょうしゃく, shoushaku] (n,vs,adj-no) cautery; cauterization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cautery \Cau"ter*y\, n.; pl. {Cauteries}. [L. cauterium, Gr. ?.
   See {Cauter}.]
   1. (Med.) A burning or searing, as of morbid flesh, with a
    hot iron, or by application of a caustic that will burn,
    corrode, or destroy animal tissue.
    [1913 Webster]
 
   2. The iron of other agent in cauterizing.
    [1913 Webster]
 
   {Actual cautery}, a substance or agent (as a hot iron) which
    cauterizes or sears by actual heat; or the burning so
    effected.
 
   {Potential cautery}, a substance which cauterizes by chemical
    action; as, lunar caustic; also, the cauterizing produced
    by such substance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cautery
   n 1: an instrument or substance used to destroy tissue for
      medical reasons (eg removal of a wart) by burning it with a
      hot iron or an electric current or a caustic or by freezing
      it [syn: {cautery}, {cauterant}]
   2: the act of coagulating blood and destroying tissue with a hot
     iron or caustic agent or by freezing [syn: {cautery},
     {cauterization}, {cauterisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top