ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caucus

K AA1 K AH0 S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caucus-, *caucus*, caucu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caucus[N] การประชุมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้นำของพรรคการเมืองเพื่อลงคะแนนเลือกหรือวางแผนทางการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses

English-Thai: Nontri Dictionary
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caucusการประชุมลับของพรรคการเมือง (ของกลุ่มผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caucusการประชุมลับในพรรคการเมือง (เพื่อคัดเลือกผู้แทนพรรคเข้าชิงตำแหน่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caucus, parlorการประชุมลับของผู้นำในพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- 6th floor, Caucus room.\ ชั้น 6 ห้องประชุมระดับหัวหน้า Law Abiding Citizen (2009)
Directly below the Caucus room.ข้างล่างนี่ตรงกับห้องประชุมพอดี Law Abiding Citizen (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUCUS    K AA1 K AH0 S
CAUCUS'S    K AO1 K AH0 S AH0 Z
CAUCUSES    K AO1 K AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caucus    (n) kˈɔːkəs (k oo1 k @ s)
caucuses    (n) kˈɔːkəsɪz (k oo1 k @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fraktionssitzung {f} | Fraktionssitzungen {pl}caucus | caucuses [Add to Longdo]
Sitzung {f}; Wahlversammlung {f}; Vorwahl {f}caucus [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議員連盟[ぎいんれんめい, giinrenmei] (n) Diet members caucus; caucus of the Diet [Add to Longdo]
議連[ぎれん, giren] (n) (abbr) (See 議員連盟) Diet members' caucus; caucus of the Diet [Add to Longdo]
決議機関[けつぎきかん, ketsugikikan] (n) voting body; caucus [Add to Longdo]
党員集会[とういんしゅうかい, touinshuukai] (n) caucus [Add to Longdo]
予選会[よせんかい, yosenkai] (n) primary caucus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caucus \Cau"cus\, n. [Etymology uncertain. Mr. J. H. Trumbull
   finds the origin of caucus in the N. A. Indian word
   cawcawwassough or ca['u] cau-as'u one who urges or pushes on,
   a promoter. See citation for an early use of the word
   caucus.]
   A meeting, especially a preliminary meeting, of persons
   belonging to a party, to nominate candidates for public
   office, or to select delegates to a nominating convention, or
   to confer regarding measures of party policy; a political
   primary meeting.
   [1913 Webster]
 
      This day learned that the caucus club meets, at certain
      times, in the garret of Tom Dawes, the adjutant of the
      Boston regiment.             --John Adams's
                          Diary [Feb.,
                          1763].
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caucus \Cau"cus\, v. i. [imp. & p. p. {Caucused}; p. pr. & vb.
   n. {Caucusing}.]
   To hold, or meet in, a caucus or caucuses.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caucus
   n 1: a closed political meeting
   v 1: meet to select a candidate or promote a policy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top