ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catenate

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catenate-, *catenate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catenate(แคท'ทะเนท) vt. ห่วงลูกโซ่
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt,เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catenateเรียงต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catenate \Cat"e*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Catenated}; p. pr. &
   vb. n. {Catenating}.] [L. catenatus, p. p. of catenare, fr.
   catena chain. See {Chain}.]
   To connect, in a series of links or ties; to chain. --E.
   Darwin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catenate
   v 1: arrange in a series of rings or chains, as for spores [syn:
      {catenate}, {catenulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top