ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catechize

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catechize-, *catechize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catechize[VT] สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ, Syn. catechise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize

English-Thai: Nontri Dictionary
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catechize (v) kˈætəkaɪz (k a1 t @ k ai z)
catechized (v) kˈætəkaɪzd (k a1 t @ k ai z d)
catechizes (v) kˈætəkaɪzɪz (k a1 t @ k ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catechize \Cat"e*chize\, v. t.
   See {Catechise}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catechize
   v 1: examine through questioning and answering [syn:
      {catechize}, {catechise}]
   2: give religious instructions to [syn: {catechize},
     {catechise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top