หรือคุณหมายถึง catafalqü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catafalque

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catafalque-, *catafalque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catafalque[N] ที่ตั้งหีบศพที่มีการประดับตกแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catafalque    (n) kˈætəfælk (k a1 t @ f a l k)
catafalques    (n) kˈætəfælks (k a1 t @ f a l k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catafalque \Cat"a*falque`\, n. [F., fr. It. catafalco, scaffold,
   funeral canopy; of uncertain origin; cf. Sp. catafalso,
   cadahalso, cadalso, Pr. casafalc, OF. chafaut. Cf.
   {Scaffold}.]
   A temporary structure sometimes used in the funeral
   solemnities of eminent persons, for the public exhibition of
   the remains, or their conveyance to the place of burial.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catafalque
   n 1: a decorated bier on which a coffin rests in state during a
      funeral

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top