ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cartoonist

K AA0 R T UW1 N AH0 S T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cartoonist-, *cartoonist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartoonist[N] นักเขียนการ์ตูน, Syn. illustrator

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartoonistsนักเขียนการ์ตูน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My childhood dream was to be a cartoonist.ความฝันในวัยเด็กของผมคือนักเขียนการ์ตูน Episode #1.4 (2011)
Not that it's any of your business, but I am a cartoonist in my spare time.มันไม่ใช่กงการของนายหรอกนะ แต่ฉันวาดการ์ตูน ในเวลาว่าง Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
You're a bad person and a bad cartoonist.คุณเป็นคนไม่ดี เป็นนักวาดการ์ตูนที่แย่ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartoonistOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเขียนการ์ตูน[N] cartoonist, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเขียนการ์ตูน[n. exp.] (nakkhīen kātūn) EN: cartoonist   FR: dessinateur de bande dessinée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTOONIST    K AA0 R T UW1 N AH0 S T
CARTOONISTS    K AA0 R T UW1 N AH0 S T S
CARTOONISTS    K AA0 R T UW1 N AH0 S S
CARTOONISTS    K AA0 R T UW1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cartoonist    (n) kˈaːtˈuːnɪst (k aa1 t uu1 n i s t)
cartoonists    (n) kˈaːtˈuːnɪsts (k aa1 t uu1 n i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫画家(P);マンガ家[まんがか(漫画家)(P);マンガか(マンガ家), mangaka ( mangaka )(P); manga ka ( manga ie )] (n) cartoonist; manga artist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cartoonist \Car*toon"ist\, n.
     One skilled in drawing cartoons.
     [1913 Webster] Cartouch

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cartoonist
      n 1: a person who draws cartoons

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top