ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carter

K AA1 R T ER0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carter-, *carter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carter[N] คนขับเกวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ Eat your heart out, Nell Carterตายไปเลย เนล คาร์เตอร์ Punchline (1988)
I was two years with Carter, four with Reagan.คาร์เตอร์ 2 ปี เรแกน 4 ปี The Bodyguard (1992)
Carter, James...คาร์เตอร์เจมส์ ... The Shawshank Redemption (1994)
Deputy Director Carter Preston,คาร์เตอร์ เพรสตั้นผู้ช่วยหัวหน้าเอฟบีไอ The Jackal (1997)
This is Special Agent Carter Preston.- ผมคาร์เตอร์ เพรสตั้น The Jackal (1997)
Dr. Carter, 655-....-เขาไม่อยู่ที่นั้น City of Angels (1998)
It's extension 215, and the name is Carter.เบอร์ต่อ 215 และชื่อคือคาร์เตอร์ Punch-Drunk Love (2002)
Carter. Thank you very much, Carter.คาร์เตอร์ ขอบคุณมาก Punch-Drunk Love (2002)
Mr. Carter, better late than never. Please join us.มาสายดีกว่าไม่มา คุณคาร์เตอร์ กรุณามาร่วมกับเราด้วย A Walk to Remember (2002)
-Landon Carter's asking me for help? -Yeah.-แลนดอ้อน คาร์เตอร์ถามฉันให้ช่วย / ใช่ A Walk to Remember (2002)
Landon Carter is coming here?แลนด้อน คาร์เตอร์ จะมานี่? A Walk to Remember (2002)
Hello, Mr. Carter.หวัดดีคุณคาร์เตอร์. A Walk to Remember (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carterBy the way, have you seen anything of Carter lately?
carterIn the Carteret Islands, near Papua New Guinea, some people have already had to leave their homes because the sea water is washing around their houses.
carterIn this program, Councillor Carter introduces himself and explains what this area is all about.
carterIt was yesterday morning that I saw Mr Carter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn   FR: dévier ; s'écarter
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางนิ้ว[v. exp.] (kāng niū) FR: écarter les doigts
กันออก[v. exp.] (kan-øk) FR: exclure ; écarter
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part   FR: entrouvrir ; écarter
ปลีกตัว[v.] (plīktūa) FR: s'écarter ; rester à l'écart
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space   FR: écarter ; ouvrir
ตัวบุ้ง[n.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTER    K AA1 R T ER0
CARTERA    K AA2 R T EH1 R AH0
CARTERS    K AA1 R T ER0 Z
CARTER'S    K AA1 R T ER0 Z
CARTERET    K AA1 R T ER0 EH0 T
CARTERET'S    K AA2 R T ER0 EH1 T S
CARTERSVILLE    K AA1 R T ER0 Z V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carter    (n) kˈaːtər (k aa1 t @ r)
carters    (n) kˈaːtəz (k aa1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特[Kǎ tè, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ, ] Carter (person name), #24,982 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuhrmann {m} | Fuhrleute {pl}; Fuhrmänner {pl}carter | carters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marysole \Ma"ry*sole\, n. [Mary, the proper name + sole the
   fish.] (Zool.)
   A large British fluke, or flounder ({Rhombus megastoma}); --
   called also {carter}, and {whiff}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daddy longlegs \Dad"dy long"legs`\
   1. (Zool.) An arachnidan of the genus {Phalangium}, and
    allied genera, having a small body and four pairs of long
    legs; -- called also {harvestman}, {carter}, and
    {grandfather longlegs}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A name applied to many species of dipterous
    insects of the genus {Tipula}, and allied genera, with
    slender bodies, and very long, slender legs; the crane
    fly; -- called also {father longlegs}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carter \Cart"er\, n.
   1. A charioteer. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who drives a cart; a teamster.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) Any species of {Phalangium}; -- also called
      {harvestman}.
    (b) A British fish; the whiff.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Carter
   n 1: Englishman and Egyptologist who in 1922 discovered and
      excavated the tomb of Tutankhamen (1873-1939) [syn:
      {Carter}, {Howard Carter}]
   2: 39th President of the United States (1924-) [syn: {Carter},
     {Jimmy Carter}, {James Earl Carter}, {James Earl Carter Jr.},
     {President Carter}]
   3: someone whose work is driving carts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top