ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carminative

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carminative-, *carminative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carminative[ADJ] ที่ทำให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
carminative[N] ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร, Syn. carminative medicine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carminative(คาร์มิน'นะทิฟว) n. ยาขับลม,ยาขับลม,ยาแก้ท้องเฟ้อ. adj. แก้ท้องเฟ้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carminative๑. -ขับลม๒. ยาขับลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carminativeมีฤทธิ์ในการขับลม,ยาน้ำคาร์มิเนตีฟ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆風剤[くふうざい, kufuuzai] (n) carminative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carminative \Car*min"ative\, a. [NL. carminativus (1622), fr.
   carminare to card, hence to cleanse, fr. carmen a card for
   freeing wool or flax from the coarser parts, and from
   extraneous matter: cf. F. carminatif.]
   Expelling wind from the body; warming; antispasmodic.
   "Carminative hot seeds." --Dunglison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carminative \Car*min"a*tive\, n.
   A substance, esp. an aromatic, which tends to expel wind from
   the alimentary canal, or to relieve colic, griping, or
   flatulence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carminative
   adj 1: relieving gas in the alimentary tract (colic or
       flatulence or griping) [syn: {carminative}, {flatus-
       relieving}]
   n 1: medication that prevents the formation of gas in the
      alimentary tract or eases its passing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top