ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caricaturist

K EH1 R AH0 K AH0 CH ER0 AH0 S T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caricaturist-, *caricaturist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี

CMU English Pronouncing Dictionary
CARICATURIST    K EH1 R AH0 K AH0 CH ER0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caricaturist    (n) kˈærɪkətʃuːrɪst (k a1 r i k @ ch uu r i s t)
caricaturists    (n) kˈærɪkətʃuːrɪsts (k a1 r i k @ ch uu r i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Caricaturist \Car"i*ca*tu`rist\, n.
     One who caricatures.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  caricaturist
      n 1: someone who parodies in an exaggerated manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top