ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cardiac muscle

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cardiac muscle-, *cardiac muscle*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cardiac muscle; myocardiumกล้ามเนื้อหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiac Muscleกล้ามเนื้อหัวใจ,เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
cardiac muscleกล้ามเนื้อหัวใจ, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตอนปลายของเซลล์  มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกันกับเซลล์ข้างเคียง  ทำงานนอกอำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้ามเนื้อหัวใจ[N] cardiac muscle, Example: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานภายนอกอำนาจจิต, Count unit: มัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้ามเนื้อหัวใจ[n. exp.] (klāmneūa hūajai) EN: cardiac muscle   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cardiac muscle
   n 1: the muscle tissue of the heart; adapted to continued
      rhythmic contraction [syn: {cardiac muscle}, {heart
      muscle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top