ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

captivated

K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captivated-, *captivated*, captivat, captivate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must be captivated by the light.เขาต้องใช้แสงให้เป็นประโยชน์ The Lake House (2006)
The "heroes" phenomenon captivated the u.s.ปรากฎการณ์ "heroes" ได้เข้าครอบครองใจของคนอเมริกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It seems it wasn't only the children that were captivated by Charlotte's Irish nanny... and her lucky charms.ดูเหมือนไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆ ที่ติดใจพี่เลี้ยงชาวไอริช กับเครื่องรางของเธอ Sex and the City 2 (2010)
Captivated audience.จับใจผู้ชม Danse Macabre (2011)
I was captivated by her in just five minutes.ผมได้ถูกเธอหว่านเสน่ห์เข้าภายในเวลา 5 นาที Episode #1.17 (2011)
As soon as you see a pitiful woman, you get captivated right away.นายมักจะตกหลุมรักผู้หญิงผิดคนเสมอ Episode #1.7 (2012)
Never could. And I was captivated by my bride.และฉันก็หลงรักโดยเจ้าสาวของ ฉัน The Hollow Point (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captivatedI was captivated by her beauty.

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVATED K AE1 P T IH0 V EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captivated (v) kˈæptɪvɛɪtɪd (k a1 p t i v ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ... [Add to Longdo]
目を奪われる[めをうばわれる, mewoubawareru] (exp,v1) to be captivated (visually) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captivate \Cap"ti*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Captivated}; p.
   pr. & vb. n. {Captivating}.] [L. captivatus, p. p. of
   captivare to capture, fr. captivus captive. See {Captive}.]
   1. To take prisoner; to capture; to subdue. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Their woes whom fortune captivates.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To acquire ascendancy over by reason of some art or
    attraction; to fascinate; to charm; as, Cleopatra
    captivated Antony; the orator captivated all hearts.
    [1913 Webster]
 
       Small landscapes of captivating loveliness. --W.
                          Irving.
 
   Syn: To enslave; subdue; overpower; charm; enchant; bewitch;
     facinate; capture; lead captive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 captivated \captivated\ adj.
   1. having an affection or admiration, caused by charm of the
    person or object.
 
   Syn: charmed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. filled with wonder and delight.
 
   Syn: beguiled, charmed, delighted, enthralled, entranced.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captivated
   adj 1: strongly attracted [syn: {captivated}, {charmed}]
   2: filled with wonder and delight [syn: {beguiled},
     {captivated}, {charmed}, {delighted}, {enthralled},
     {entranced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top