ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capstan

K AE1 P S T AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capstan-, *capstan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capstan[N] เครื่องสำหรับฉุดดึงของหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capstan(แคพ'สแทน) n. เครื่องถอนสมอเรือ,กว้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
capstan(n) กว้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capstanลูกกลิ้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าน[n.] (kwān) EN: capstan ; windlass ; winch   FR: cabestan [m] ; treuil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPSTAN K AE1 P S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capstan (n) kˈæpstən (k a1 p s t @ n)
capstans (n) kˈæpstənz (k a1 p s t @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreuzlochmutter {f}capstan nut [Add to Longdo]
Kreuzlochschraube {f} [techn.]capstan screw [Add to Longdo]
Magnetbandantrieb {m}capstan drive [Add to Longdo]
Sattelrevolverdrehmaschine {f}capstan lathe [Add to Longdo]
Tonwelle {f}; Tonrolle {f} (im Tonbandgerät)capstan (in tape recorder) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カップスタン[, kappusutan] (n) capstan [Add to Longdo]
キャプスタン[, kyapusutan] (n) capstan [Add to Longdo]
車地[しゃち, shachi] (n) capstan; windlass [Add to Longdo]
万力[まんりき, manriki] (n) vise; jack; capstan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capstan \Cap"stan\, n. [F. cabestan, fr. Sp. cabestrante,
   cabrestante, fr. cabestrar to bind with a halter, fr.
   cabestrohalter, fr. L. capistrum halter, fr. capere to hold
   (see {Capacious}); or perh. the Spanish is fr. L. caper goat
   + stans, p. pr. of stare to stand; cf. F. ch[`e]vre she-goat,
   also a machine for raising heavy weights.]
   A vertical cleated drum or cylinder, revolving on an upright
   spindle, and surmounted by a drumhead with sockets for bars
   or levers. It is much used, especially on shipboard, for
   moving or raising heavy weights or exerting great power by
   traction upon a rope or cable, passing around the drum. It is
   operated either by steam power or by a number of men walking
   around the capstan, each pushing on the end of a lever fixed
   in its socket. [Sometimes spelt {Capstern}, but improperly.]
   [1913 Webster]
 
   {Capstan bar}, one of the long bars or levers by which the
    capstan is worked; a handspike..
 
   {To pawl the capstan}, to drop the pawls so that they will
    catch in the notches of the pawl ring, and prevent the
    capstan from turning back.
 
   {To rig the capstan}, to prepare the for use, by putting the
    bars in the sockets.
 
   {To surge the capstan}, to slack the tension of the rope or
    cable wound around it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capstan
   n 1: a windlass rotated in a horizontal plane around a vertical
      axis; used on ships for weighing anchor or raising heavy
      sails

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top