ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capital letter

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capital letter-, *capital letter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capital letter[N] ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and a bunch of impeachment scholar capital letter I?เจ้ายังรวมหัวกับพวกมันเขียนจดหมายร้องเรียนจักรพรรดิเรื่องข้าด้วย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capital letterA capital letter is used at the beginning of a sentence.
capital letterSentences begin with a capital letter.
capital letterWhen writing a sentence, generally you start with a capital letter and finish with a period (.) an exclamation mark (!) or a question mark (?).
capital letterWrite your name in capital letters.
capital letterYou must begin a sentence with a capital letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรตัวใหญ่[N] capital letter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟, #40,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großbuchstabe {m} | Großbuchstaben {pl}capital letter | capitals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャピタルレター[, kyapitarureta-] (n) capital letter [Add to Longdo]
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters [Add to Longdo]
親文字[おやもじ, oyamoji] (n) capital letter; first character of a dictionary entry [Add to Longdo]
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P) [Add to Longdo]
頭文字[かしらもじ, kashiramoji] (n) (1) initials; initialism; (2) first letter of a word; (3) acronym; (4) (See 大文字) capital letter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capital \Cap"i*tal\, a. [F. capital, L. capitalis capital (in
   senses 1 & 2), fr. caput head. See {Chief}, and cf.
   {Capital}, n.]
   1. Of or pertaining to the head. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Needs must the Serpent now his capital bruise
       Expect with mortal pain.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having reference to, or involving, the forfeiture of the
    head or life; affecting life; punishable with death; as,
    capital trials; capital punishment.
    [1913 Webster]
 
       Many crimes that are capital among us. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       To put to death a capital offender.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. First in importance; chief; principal.
    [1913 Webster]
 
       A capital article in religion     --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Whatever is capital and essential in Christianity.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. Chief, in a political sense, as being the seat of the
    general government of a state or nation; as, Washington
    and Paris are capital cities.
    [1913 Webster]
 
   5. Of first rate quality; excellent; as, a capital speech or
    song. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Capital letter} [F, lettre capitale] (Print.), a leading or
    heading letter, used at the beginning of a sentence and as
    the first letter of certain words, distinguished, for the
    most part, both by different form and larger size, from
    the small (lower-case) letters, which form the greater
    part of common print or writing.
 
   {Small capital letters} have the form of capital letters and
    height of the body of the lower-case letters.
 
   {Capital stock}, money, property, or stock invested in any
    business, or the enterprise of any corporation or
    institution. --Abbott.
 
   Syn: Chief; leading; controlling; prominent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capital letter
   n 1: one of the large alphabetic characters used as the first
      letter in writing or printing proper names and sometimes
      for emphasis; "printers once kept the type for capitals and
      for small letters in separate cases; capitals were kept in
      the upper half of the type case and so became known as
      upper-case letters" [syn: {capital}, {capital letter},
      {uppercase}, {upper-case letter}, {majuscule}] [ant:
      {lower-case letter}, {lowercase}, {minuscule}, {small
      letter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top