ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calypso

K AH0 L IH1 P S OW2   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calypso-, *calypso*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calypso(คะลิพ'โซ) n. จังหวะคาลิพโซ,นางฟ้าในนวนิยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calypsoเพลงพื้นเมืองคาลิปโซ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Calypso journey through Miami's inner harbor.ตามรอยคาลิปโซ่น่ะ ล่องตามท่าเรือไมอามี่ด้านใน It's Alive! (2007)
Calypso murdered.คาลิปโซ่ ต้องตาย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Calypso was our enemy then, she will be our enemy now.คาลิปโซ่เป็นศัตรูของเราตอนนั้น นางก็เป็นศัตรูของเราตอนนี้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Calypso I release you from your human bonds.คาลิปโซ่ ข้าขอปลดปล่อยเจ้าจากกายมนุษย์ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I've wanted to shank that little calypso kid ever since I first met him.ฉันอยากซัดมันตั้งแต่ ครั้งแรกทีฉันเห็นหน้ามันแล้ว Dirt Nap (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
CALYPSO K AH0 L IH1 P S OW2
CALYPSOS K AH0 L IH1 P S OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calypso (n) kˈəlˈɪpsou (k @1 l i1 p s ou)
calypsos (n) kˈəlˈɪpsouz (k @1 l i1 p s ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Calypso {m}calypso [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリプソ[, karipuso] (n) calypso [Add to Longdo]
布袋蘭[ほていらん;ホテイラン, hoteiran ; hoteiran] (n) (uk) fairy slipper (Calypso bulbosa, esp. Calypso bulbosa var. speciosa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calypso \Ca*lyp"so\ (k[.a]*l[i^]p"s[-o]), n. [The Latinized
   Greek name of a beautiful nymph.] (Bot.)
   A small and beautiful species of orchid, having a flower
   variegated with purple, pink, and yellow. It grows in cold
   and wet localities in the northern part of the United States.
   The {Calypso borealis} is the only orchid which reaches
   68[deg] N.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calypso
   n 1: rare north temperate bog orchid bearing a solitary white to
      pink flower marked with purple at the tip of an erect
      reddish stalk above 1 basal leaf [syn: {calypso}, {fairy-
      slipper}, {Calypso bulbosa}]
   2: (Greek mythology) the sea nymph who detained Odysseus for
     seven years

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Calypso /kalɵpsoː/ 
  calypso

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Calypso /kalipso/
  Calypso

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top