ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calliper

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calliper-, *calliper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calliper[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ, Syn. caliper

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
callipersก้ามวัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
callipers    (n) kˈælɪpəz (k a1 l i p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schieblehre {f}calliper square [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリパス[, kyaripasu] (n) callipers; calipers [Add to Longdo]
バーニヤキャリパス[, ba-niyakyaripasu] (n) vernier callipers (calipers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calliper
   n 1: an instrument for measuring the distance between two points
      (often used in the plural) [syn: {caliper}, {calliper}]
   v 1: measure the diameter of something with calipers [syn:
      {caliper}, {calliper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top