ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caitiff

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caitiff-, *caitiff*
English-Thai: Nontri Dictionary
caitiff(adj) สารเลว,เลว,ต่ำช้า,หยาบ
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caitiff    (n) kˈɛɪtɪf (k ei1 t i f)
caitiffs    (n) kˈɛɪtɪfs (k ei1 t i f s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caitiff \Cai"tiff\, a. [OE. caitif, cheitif, captive, miserable,
   OF. caitif, chaitif, captive, mean, wretched, F. ch['e]tif,
   fr. L. captivus captive, fr. capere to take, akin to E.
   heave. See {Heave}, and cf. {Captive}.]
   1. Captive; wretched; unfortunate. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Base; wicked and mean; cowardly; despicable.
    [1913 Webster]
 
       Arnold had sped his caitiff flight.  --W. Irving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caitiff \Cai"tiff\, n.
   A captive; a prisoner. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Avarice doth tyrannize over her caitiff and slave.
                          --Holland.
   [1913 Webster]
 
   2. A wretched or unfortunate man. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A mean, despicable person; one whose character meanness
    and wickedness meet.
    [1913 Webster]
 
   Note: The deep-felt conviction of men that slavery breaks
      down the moral character . . . speaks out with . . .
      distinctness in the change of meaning which caitiff has
      undergone signifying as it now does, one of a base,
      abject disposition, while there was a time when it had
      nothing of this in it. --Trench.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caitiff
   adj 1: despicably mean and cowardly
   n 1: a cowardly and despicable person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top