ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cabochon

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cabochon-, *cabochon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabochonn. หินมีค่าขัดเป็นวาวแต่ยังไม่ได้เจียระไน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cabochon๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabochon cutเจียระไนแบบหลังเบี้ย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cabochon \ca`bo`chon"\ (k[a^]`b[u^]*sh[aum]n"; Fr.
   k[.a]`b[-o]`sh[^o]N"), n. [F.] (Jewelry)
   A stone of convex form, highly polished, but not faceted;
   also, the style of cutting itself. Such stones are said to be
   cut en cabochon.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cabochon \ca`bo`chon"\ (k[a^]`b[u^]*sh[aum]n"; Fr.
   k[.a]`b[-o]`sh[^o]N"), a. [see {cabochon}, n..] (Jewelry)
   Of, pertaining to, containing, or in the style of, a
   {cabochon}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cabochon
   n 1: a highly polished gem that is cut convexly but without
      facets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top