ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buskin

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buskin-, *buskin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
buskin(n) รองเท้าบูทยาวถึงน่องหรือหัวเข่า

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˊ, ] buskin; name of a tribe; turban, #263,953 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buskin \Bus"kin\, n. [Prob. from OF. brossequin, or D. broosken.
   See {Brodekin}.]
   1. A strong, protecting covering for the foot, coming some
    distance up the leg.
    [1913 Webster]
 
       The hunted red deer's undressed hide
       Their hairy buskins well supplied.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A similar covering for the foot and leg, made with very
    thick soles, to give an appearance of elevation to the
    stature; -- worn by tragic actors in ancient Greece and
    Rome. Used as a symbol of tragedy, or the tragic drama, as
    distinguished from comedy.
    [1913 Webster]
 
       Great Fletcher never treads in buskins here,
       No greater Jonson dares in socks appear. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buskin
   n 1: a boot reaching halfway up to the knee [syn: {buskin},
      {combat boot}, {desert boot}, {half boot}, {top boot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top