ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burgess

B ER1 JH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burgess-, *burgess*, burges
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burgessn. ประชากร, พลเมือง, ผู้อยู่อาศัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Diane Burgess has just been located.ไดแอน เบอร์กีส ได้ที่อยู่มาแล้ว Fracture (2009)
We believe Captain Burgess traveled to D.C.เราเชื่อว่ากัปตันเบอร์กีส จะมากรุง D.C. Fracture (2009)
Now if we can locate Captain Burgess in time to get within range, we may be able to jam the signal and prevent her detonation.ในตอนนี้ถ้าเราสามารถระบุ จุดที่อยู่ของกัปตันเบอร์กีส ได้ทันเวลา ได้เข้าไประยะประชิด เราอาจได้ทำคลื่นรบกวน และป้องกันการระเบิดได้ Fracture (2009)
On that point, we suspect that Diane Burgess is unaware she is being used in a suicide bombing.จากประเด็นนี้เราหวังว่า ไดแอน เบอร์กีส ไม่ได้ตระหนักว่าเธอถูกใช้ เป็นระเบิดสังหาร Fracture (2009)
To prevent the detonation of Captain Diane Burgess and to apprehend Colonel Raymond Gordon.เพื่อป้องกันการระเบิด ของกัปตันไดแอน เบอร์กีส และเพื่อจับกุม ผู้พันเรย์มอนด์ กอร์ดอน Fracture (2009)
I'm thinking that if the colonel wants Ms. Burgess inside the building.ผมคิดว่า ถ้านั่นคือผู้พัน ต้องการให้คุณนายเบอร์กีส เข้าไปในตัวอาคาร Fracture (2009)
Diane Burgess should be standing near the northwest side of the terminal.ไดแอน เบอร์กีส ควรยืนอยู่ ใกล้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของชานชาลา Fracture (2009)
Burgess is all over the news.เบอร์เกส อยู่บนข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ In Plane Sight (2009)
So, you get to fish Howard Burgess out of the toilet.ไง คุณได้จับปลาฮาวเวิร์ด เบอร์เกส ออกจากโถส้วม In Plane Sight (2009)
Did Howard Burgess ask you to stop and so you stuffed him in a toilet?ฮาวเวิร์ด เบอร์เกสขอให้คุณหยุดใช่มั๊ย? แล้วคุณก็ยัดเขาลงไปในโถส้วม? In Plane Sight (2009)
Howard Burgess must've been dead back there before I boarded.ฮาวเวิร์ด เบอร์เกส คงตายอยู่ในนั่น ก่อนที่ผมจะขึ้นมาบนเครื่องแล้ว In Plane Sight (2009)
Red dot's still blinking on the Burgess property.สัญญาณยังคงกระพริบ ที่บ้านของเบอร์เกส In Plane Sight (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BURGESS B ER1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Burgess (n) bˈɜːʳʤɪs (b @@1 jh i s)
burgess (n) bˈɜːʳʤɪs (b @@1 jh i s)
burgesses (n) bˈɜːʳʤɪsɪz (b @@1 jh i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürgerin { f } | Bürger { pl }burgess | burgesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バージェスバタフライフィッシュ[ba-jiesubatafuraifisshu] (n) Burgess' butterflyfish (Chaetodon burgessi) [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burgess \Bur"gess\, n. [OE. burgeis, OF. burgeis, fr.
   burcfortified town, town, F. bourg village, fr. LL. burgus
   fort, city; from the German; cf. MHG. burc, G. burg. See 1st
   {Borough}, and cf. 2d {Bourgeois}.]
   1. An inhabitant of a borough or walled town, or one who
    possesses a tenement therein; a citizen or freeman of a
    borough. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: "A burgess of a borough corresponds with a citizen of a
      city." --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   2. One who represents a borough in Parliament.
    [1913 Webster]
 
   3. A magistrate of a borough.
    [1913 Webster]
 
   4. An inhabitant of a Scotch burgh qualified to vote for
    municipal officers.
    [1913 Webster]
 
   Note: Before the Revolution, the representatives in the
      popular branch of the legislature of Virginia were
      called burgesses; they are now called delegates.
      [1913 Webster]
 
   {Burgess oath}. See {Burgher}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Burgess
   n 1: English writer of satirical novels (1917-1993) [syn:
      {Burgess}, {Anthony Burgess}]
   2: a citizen of an English borough [syn: {burgess}, {burgher}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top