ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bunion

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunion-, *bunion*
Possible hiragana form: ぶにおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunion[N] ตาปลาบนนิ้วเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunion(บัน'เยิน) n. อาการเท้าบวมเนื่องจากถุงไขข้ออักเสบ,โรคตาปลาบนนิ้วเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
bunion(n) ตาปลาที่เท้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bunionectomyการตัดก้อนที่โคนหัวแม่เท้าออก [การแพทย์]
Bunionetteก้อนที่ด้านข้างของโคนนิ้วก้อยของเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amnesia, bunions, chilblains, cholera.สูญเสียความจำ, ตาปลา, มือและเท้าอักเสบ, อหิวาตกโรค. Hocus Pocus (1993)
Bunions.ให้ตายเถอะ ให้แน่ใจนะว่านักข่าวไม่รู้เรื่องนี้ Harold (2008)
What? The walk to school has been killing my bunions.นี่ไม่ควรจะเป็นการมาเที่ยวภาคใต้นะ Harold (2008)
I've only got three bucks and some bunion ointment.แล้วมันก็ไม่เหมือน เราหนีเกร็กกอรี่ ไฮน์หรอกนะ พวกนั้นไม่ได้น่ากลัว Harold (2008)
All right, guys, thank you for the ride my bunions were killing me.หนุ่ม ๆ นี่เมียฉัน เรย์ลีน เรย์ลีน นี่ฮาโรลด์กับคูมาร์ Harold (2008)
- ugh, I have a bunion that's bothering me...-เอ่อ ฉันมีตาปลาที่เท้า... Pleasant Little Kingdom (2010)
Particularly if they've just had bunion surgery.โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเพิ่งได้รับการผ่าตัดตาปลามา Any Moment (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunion    (n) bˈʌnɪəʴn (b uh1 n i@ n)
bunions    (n) bˈʌnɪəʴnz (b uh1 n i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニオン[, banion] (n) bunion [Add to Longdo]
外反母趾;外反拇趾[がいはんぼし, gaihanboshi] (n) hallux valgus; bunion [Add to Longdo]
母趾外反症[ぼしがいはんしょう, boshigaihanshou] (n) (See 腱膜瘤) bunion; hallux valgus [Add to Longdo]
腱膜瘤[けんまくりゅう, kenmakuryuu] (n) (See 母趾外反症) bunion; hallux valgus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunion \Bun"ion\, n. (Med.)
   Same as {Bunyon}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunyon \Bun"yon\, Bunion \Bun"ion\, n. [Cf. Prov. E. bunny a
   small swelling, fr. OF. bugne, It. bugna, bugnone. See
   {Bun}.] (Med.)
   An enlargement and inflammation of a small membranous sac
   (one of the burs[ae] muscos[ae]), usually occurring on the
   first joint of the great toe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunion
   n 1: a painful swelling of the bursa of the first joint of the
      big toe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top