หรือคุณหมายถึง bumpineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumpiness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumpiness-, *bumpiness*, bumpines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bumpiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bumpiness*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bumpinessหลุมอากาศ หรือการกระเพื่อมของอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unebenheit {f}bumpiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粒々;粒粒[つぶつぶ, tsubutsubu] (n) (1) grains; lumps; (n,adj-no) (2) granulated; lumpy; bumpiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bumpiness
      n 1: the texture of a surface that has many bumps

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top