ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulrush

B UH1 L R AH0 SH   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulrush-, *bulrush*
English-Thai: Nontri Dictionary
bulrush(n) แฝก,กก,จาก

CMU English Pronouncing Dictionary
BULRUSH B UH1 L R AH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulrush (n) bˈulrʌʃ (b u1 l r uh sh)
bulrushes (n) bˈulrʌʃɪz (b u1 l r uh sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binse {f} [bot.] | Binsen {pl}bulrush | bulrushes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花筵[はなむしろ, hanamushiro] (n) mat with a floral or bulrush pattern [Add to Longdo]
花茣蓙[はなござ, hanagoza] (n) mat with a floral or bulrush pattern [Add to Longdo]
蒲;香蒲[かば(蒲);がま;こうほ(蒲);かま(ok), kaba ( kama ); gama ; kouho ( kama ); kama (ok)] (n) (uk) common cattail (Typha latifolia); common bulrush; common reed mace [Add to Longdo]
蒲薦[ほせん, hosen] (n) bulrush mat [Add to Longdo]
丸菅[まるすげ;マルスゲ, marusuge ; marusuge] (n) (uk) (obsc) (See 太藺) softstem bulrush (Scirpus tabernaemontani) [Add to Longdo]
蛍藺[ほたるい;ホタルイ, hotarui ; hotarui] (n) (uk) Scirpus hotarui (species of bulrush) [Add to Longdo]
御簾草[みすくさ, misukusa] (n) (obsc) (See 蒲) common cattail (Typha latifolia); common bulrush; common reed mace [Add to Longdo]
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves) [Add to Longdo]
太藺;莞[ふとい;フトイ, futoi ; futoi] (n) (uk) softstem bulrush (Scirpus tabernaemontani) [Add to Longdo]
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulrush \Bul"rush`\ (b[.u]l"r[u^]sh`), n. [OE. bulrysche,
   bolroysche; of uncertain origin, perh. fr. bole stem + rush.]
   (Bot.)
   A kind of large rush, growing in wet land or in water.
   [1913 Webster]
 
   Note: The name bulrush is applied in England especially to
      the cat-tail ({Typha latifolia} and {Typha
      angustifolia}) and to the lake club-rush ({Scirpus
      lacustris}); in America, to the {Juncus effusus}, and
      also to species of {Scirpus} or club-rush.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cattail \cat"tail\, Cat-tail \Cat"-tail\(k[a^]t"t[=a]l), n.
   (Bot.)
   A tall erect rush or flag ({Typha latifolia}) growing widely
   in fresh and salt marshes, with long, flat, sword-shaped
   leaves, having clusters of small brown flowers in a dense
   cylindrical spike at the top of the stem; -- called also
   {bulrush} and {reed mace}. The leaves are frequently used for
   seating chairs, making mats, etc. See {Catkin}.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   Note: The {lesser cat-tail} is {Typha angustifolia}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulrush
   n 1: tall marsh plant with cylindrical seed heads that explode
      when mature shedding large quantities of down; its long
      flat leaves are used for making mats and chair seats; of
      North America, Europe, Asia and North Africa [syn:
      {cat's-tail}, {bullrush}, {bulrush}, {nailrod}, {reed
      mace}, {reedmace}, {Typha latifolia}]
   2: tall rush with soft erect or arching stems found in Eurasia,
     Australia, New Zealand, and common in North America [syn:
     {bulrush}, {bullrush}, {common rush}, {soft rush}, {Juncus
     effusus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top