ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullets

B UH1 L AH0 T S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullets-, *bullets*, bullet
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletsกระสุนปืน [TU Subject Heading]
Bulletsกระสุนปืน [การแพทย์]
Bullets, High Velocityกระสุนที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd stood to all night, of course. As we stood up, the bullets flew around us.ในฐานะที่เราลุกขึ้นยืนกระสุน บินรอบ ๆ ตัวเรา How I Won the War (1967)
There are no more bullets left in that gun.ในปืนไม่มีกระสุนเหลืออยู่แล้ว Clue (1985)
As I was trying to tell you, there are no bullets left in this gun, you see?อย่างที่ผมพยายามจะบอกคุณ ว่าไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในปืนนี้ เห็นไหม? Clue (1985)
Take the bullets out, please, and let me have your pistol, Sarah.ซาร่า เอาลูกปืนออกแล้วส่งปืนมา Day of the Dead (1985)
It's empty, Captain. We saw the bullets come out.ปืนไม่มีลูก คุณก็เห็น Day of the Dead (1985)
Starts... shooting around. Bullets tearing up the place.แล้วยิงกราดไปทั่ว จนที่นั่นกระจุยหมด Night of the Living Dead (1990)
- How many bullets does it hold? - Fifteen.- ไอ้นี่ใส่กระสุนได้กี่นัด? Night of the Living Dead (1990)
Can we try with real bullets now?ตอนนี้เราลองกระสุนจริงได้รึยัง Léon: The Professional (1994)
You're indestructible. Bullets slide off you. You play with 'em.ไม่มีใครทำลายนายได้ ลูกปืนวิ่งผ่านนายหมด นายเล่นกับพวกมัน Léon: The Professional (1994)
So, there could be no comparison made between your gun and the bullets taken from the bloodstained corpses of the victims.ดังนั้นอาจจะมีการเปรียบเทียบระหว่างปืนของคุณไม่มี และกระสุนที่นำมาจากศพเปื้อนเลือดของเหยื่อ The Shawshank Redemption (1994)
We have footprints, tire tracks, bullets strewn on the ground which bear his fingerprints, a broken bourbon bottle, likewise with fingerprints.เรามีแทร็ครอยเท้ายาง กระสุนเกลื่อนอยู่บนพื้นดินซึ่งหมีลายนิ้วมือข​​วดวิสกี้แตกของเขา เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ The Shawshank Redemption (1994)
Four bullets per victim.สี่กระสุนต่อเหยื่อ The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulletsLike bullets smashing glass in a silent movie.
bulletsThis gun is out of bullets.
bulletsWe marched under a hail of bullets.

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLETS    B UH1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullets    (n) bˈulɪts (b u1 l i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n,adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
空発[くうはつ, kuuhatsu] (n,vs) explosion without effect; wasted bullets [Add to Longdo]
実弾[じつだん, jitsudan] (n) live bullets; live ammunition; ball cartridge; money; (P) [Add to Longdo]
銃連射[じゅうれんしゃ, juurensha] (n) rapid (weapons) fire; hail of bullets [Add to Longdo]
硝煙弾雨[しょうえんだんう, shouendan'u] (n) smoke of powder and hail of bullets; (in) the thick of the raging battle [Add to Longdo]
弾雨[だんう, dan'u] (n) hail of bullets [Add to Longdo]
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment [Add to Longdo]
弾除け;弾よけ[たまよけ, tamayoke] (n) bulletproof; protection (or charm) against bullets [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] (n,n-suf) (1) (See 着・ちゃく・2) departure; departing (from ...); departing (at time ...); (2) sending; sent (by ...); sent (at ...); (3) (abbr) (See 発動機) engine; (ctr) (4) (also ぱつ) counter for gunshots, bursts of gas, etc.; counter for bullets, bombs, etc.; counter for blows (punches); (P) [Add to Longdo]
砲煙弾雨[ほうえんだんう, houendan'u] (n) the smoke of guns and a rain of bullets or shells [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\ (b[add]l), n. [OE. bal, balle; akin to OHG. balla,
   palla, G. ball, Icel. b["o]llr, ball; cf. F. balle. Cf. 1st
   {Bale}, n., {Pallmall}.]
   1. Any round or roundish body or mass; a sphere or globe; as,
    a ball of twine; a ball of snow.
    [1913 Webster]
 
   2. A spherical body of any substance or size used to play
    with, as by throwing, knocking, kicking, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A general name for games in which a ball is thrown,
    kicked, or knocked. See {Baseball}, and {Football}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any solid spherical, cylindrical, or conical projectile of
    lead or iron, to be discharged from a firearm; as, a
    cannon ball; a rifle ball; -- often used collectively; as,
    powder and ball. Spherical balls for the smaller firearms
    are commonly called {bullets}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pyrotechnics & Mil.) A flaming, roundish body shot into
    the air; a case filled with combustibles intended to burst
    and give light or set fire, or to produce smoke or stench;
    as, a fire ball; a stink ball.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) A leather-covered cushion, fastened to a handle
    called a ballstock; -- formerly used by printers for
    inking the form, but now superseded by the roller.
    [1913 Webster]
 
   7. A roundish protuberant portion of some part of the body;
    as, the ball of the thumb; the ball of the foot.
    [1913 Webster]
 
   8. (Far.) A large pill, a form in which medicine is commonly
    given to horses; a bolus. --White.
    [1913 Webster]
 
   9. The globe or earth. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Move round the dark terrestrial ball. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. (Baseball) A pitched ball, not struck at by the batter,
     which fails to pass over the home plate at a height not
     greater than the batter's shoulder nor less than his knee
     (i.e. it is outside the strike zone). If the pitcher
     pitches four balls before three strikes are called, the
     batter advances to first base, and the action of pitching
     four balls is called a walk.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   10. a testicle; usually used in the plural. [vulgar]
     [PJC]
 
   11. pl. courage; nerve. [vulgar]
     [PJC]
 
   {Ball and socket joint}, a joint in which a ball moves within
    a socket, so as to admit of motion in every direction
    within certain limits.
 
   {Ball bearings}, a mechanical device for lessening the
    friction of axle bearings by means of small loose metal
    balls.
 
   {Ball cartridge}, a cartridge containing a ball, as
    distinguished from a blank cartridge, containing only
    powder.
 
   {Ball cock}, a faucet or valve which is opened or closed by
    the fall or rise of a ball floating in water at the end of
    a lever.
 
   {Ball gudgeon}, a pivot of a spherical form, which permits
    lateral deflection of the arbor or shaft, while retaining
    the pivot in its socket. --Knight.
 
   {Ball lever}, the lever used in a ball cock.
 
   {Ball of the eye}, the eye itself, as distinguished from its
    lids and socket; -- formerly, the pupil of the eye.
 
   {Ball valve} (Mach.), a contrivance by which a ball, placed
    in a circular cup with a hole in its bottom, operates as a
    valve.
 
   {Ball vein} (Mining), a sort of iron ore, found in loose
    masses of a globular form, containing sparkling particles.
    
 
   {Three balls}, or {Three golden balls}, a pawnbroker's sign
    or shop.
 
   {on the ball} alert; competent and knowledgeable.
 
   {to carry the ball} to carry on the task; to assume the
    responsibility.
 
   {to drop the ball} to fail to perform as expected; to fail to
    live up to a responsibility.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Globe}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top