ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buckskin

B AH1 K S K IH2 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buckskin-, *buckskin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buckskin[N] หนังนิ่มทำด้วยหนังกวางหรือแพะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckskinn. หนังกวาง adj. สีเหลืองหรือสีเทาสีหนังสัตว์,ทำด้วยหนังสัตว์
buckskinsกางเกงขี่ม้าที่ทำด้วยหนังกวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's wearing a buckskin jacket.เขาสวมแจ็คเก็ตหนังกวาง Deadfall (2012)
I've given them every buckskin I've earned, and it's still not enough.ฉันได้ให้แก่พวกเขาหนังที่ฉันเคย ได้รับทุกคน และก็ยังคงไม่เพียงพอ The Hollow Point (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUCKSKIN    B AH1 K S K IH2 N
BUCKSKINS    B AH1 K S K IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buckskin    (n) bˈʌkskɪn (b uh1 k s k i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] buckskin horse, #69,241 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
川原毛;瓦毛[かわらげ, kawarage] (n) buckskin (horse color) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buckskin \Buck"skin`\, n.
   1. The skin of a buck.
    [1913 Webster]
 
   2. A soft strong leather, usually yellowish or grayish in
    color, made of deerskin.
    [1913 Webster]
 
   3. A person clothed in buckskin, particularly an American
    soldier of the Revolutionary war.
    [1913 Webster]
 
       Cornwallis fought as lang's he dought,
       An' did the buckskins claw, man.   --Burns.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Breeches made of buckskin.
    [1913 Webster]
 
       I have alluded to his buckskin.    --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buckskin
   n 1: horse of a light yellowish dun color with dark mane and
      tail
   2: a soft yellowish suede leather originally from deerskin but
     now usually from sheepskin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top