ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brunet

B R UW0 N EH1 T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brunet-, *brunet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brunet[ADJ] ที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศชาย), Syn. brunette
brunet[N] คนที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศชาย)
brunette[ADJ] ที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศหญิง), Syn. brunet
brunette[N] คนที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศหญิง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
brunette(บรูเนท') n.,adj. คน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ -Conf.brunet

English-Thai: Nontri Dictionary
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น The Great Dictator (1940)
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล The Great Dictator (1940)
- And a brunette dictator.- และท่านเอง The Great Dictator (1940)
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)
- No, actually I just met this incredible brunette on the elevator.เปล่า ผมเพิ่งเจอสาวสวยที่ลิฟท์ Nothing to Lose (1997)
What's a brunette between two blondes?คนปกติกับคนปัญญาอ่อนคุยกันจะเกิดอะไร Bicentennial Man (1999)
A brunette?ผมสีดำนะ Mulholland Dr. (2001)
Now you discriminate against brunettes?ทีนี้คุณเป็นฝ่าย ต่อต้านคนผมสีน้ำตาลเหรอ Legally Blonde (2001)
Another brunette.เป็นอีกคนที่ผมสีเข้ม An Inconvenient Lie (2007)
Brunettes.ผมดำ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You didn't happen to see a cute brunette wandering around?คุณเห็นสาวสวยผมน้ำตาล เดินผ่านมาไหม ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
Okay, so we got a white brunette female, mid to late 20s, approximately 5'9".โอเค ทีนี้ เราได้ภาพผู้หญิง ผิวขาว อายุ 20 ปลายๆ สูงประมาณ 5ฟุต9นิ้ว Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brunetIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUNET    B R UW0 N EH1 T
BRUNETT    B R AH1 N AH0 T
BRUNETTA    B R UW0 N EH1 T AH0
BRUNETTE    B R UW0 N EH1 T
BRUNETTI    B R UW0 N EH1 T IY0
BRUNETTO    B R UW0 N EH1 T OW0
BRUNETTES    B R UW0 N EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brunette    (n) brˈuːnˈɛt (b r uu1 n e1 t)
brunettes    (n) brˈuːnˈɛts (b r uu1 n e1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルネット[, burunetto] (n) brunette; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brunet \bru*net"\, Brunette \Bru*nette"\, adj.
   1. being or having dark-colored skin and hair; contrasted
    with {blond}. [Narrower terms: {adust, sunburned burned
    brown by the sun}; {black, brown}; {black-haired,
    dark-haired}; {browned, suntanned, tanned}; {grizzled,
    roan}; {nutbrown}]
    [WordNet 1.5] brunet

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 brunet \bru*net"\, Brunette \Bru*nette"\, n. [F. brunet,
   brunette, brownish, dim. of brun, brune, brown, fr. OHG.
   br?n. See {Brown}, a.]
   A girl or woman with a somewhat brown or dark complexion. --
   a. Having a dark tint.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brunet
   adj 1: marked by dark or relatively dark pigmentation of hair or
       skin or eyes; "a brunette beauty" [syn: {brunet},
       {brunette}] [ant: {blond}, {blonde}, {light-haired}]
   n 1: a person with dark (brown) hair [syn: {brunet}, {brunette}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top