ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bromide

B R OW1 M AY2 D   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bromide-, *bromide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bromide[N] ยาที่ทำให้สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
bromide papern. กระดาษที่ชุบด้วยสารละลายซิลเวอร์โบรไมด์ในการอัดภาพถ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
bromide(n) คนน่าเบื่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bromide Intoxicationพิษของโบรไมด์ [การแพทย์]
Bromide Testการทดสอบโบรไมด์ [การแพทย์]
Bromidesโบรไมด์,สาร;โบรไมด์;สารโบรไมด์;สารจำพวกโบร์ไมด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here we do not believe in sedating our patients into a stupor with bromides and the like.ที่นี่ไม่เชื่อเรื่องการให้ยาโบรไมด์ เพื่อให้คนไข้ซึมเบลอ Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมทิลโบรไมด์[n. exp.] (mēthil brōmait) EN: methyl bromide   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROMIDE    B R OW1 M AY2 D
BROMIDES    B R OW1 M AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bromide    (n) brˈoumaɪd (b r ou1 m ai d)
bromides    (n) brˈoumaɪdz (b r ou1 m ai d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロマイド[, buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P) [Add to Longdo]
ブロマイド紙[ブロマイドし, buromaido shi] (n) bromide paper [Add to Longdo]
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
臭化カリウム[しゅうかカリウム, shuuka kariumu] (n) potassium bromide (KBr) [Add to Longdo]
臭化メチル[しゅうかメチル, shuuka mechiru] (n) methyl bromide [Add to Longdo]
臭化水素[しゅうかすいそ, shuukasuiso] (n) hydrogen bromide (HBr) [Add to Longdo]
臭素紙[しゅうそし, shuusoshi] (n) (obsc) (See ブロマイド紙) bromide paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bromide \Bro"mide\, n.
   1. (Chem.) A compound of bromine with a positive radical.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who is conventional and commonplace in his habits
    of thought and conversation. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       The bromide conforms to everything sanctioned by the
       majority, and may be depended upon to be trite,
       banal, and arbitrary.         --Gelett
                          Burgess.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. a conventional or trite saying; -- often used in the
    phrase "old bromide".
    [PJC] Bromide paper

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bromide
   n 1: any of the salts of hydrobromic acid; formerly used as a
      sedative but now generally replaced by safer drugs
   2: a trite or obvious remark [syn: {platitude}, {cliche},
     {banality}, {commonplace}, {bromide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top