ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brigadier general

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brigadier general-, *brigadier general*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brigadier general[N] นายพลจัตวากองทัพบก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brigadier generaln. นายพลจัตวากองทัพบก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish to speak to Brigadier General Musgrove.ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับหัวหน้า กอง มัสกโรฟ ทั่วไป Hacksaw Ridge (2016)
Signed, Brigadier General Musgrove,ลงนามจัตวา มัสกโรฟ ทั่วไป Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลจัตวา[n. exp.] (phon-jattawā) EN: brigadier ; brigadier general ; one-star general   FR: général de brigade [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
准将[じゅんしょう, junshou] (n) commodore; brigadier general [Add to Longdo]
代将[だいしょう, daishou] (n) brigadier general; commodore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brigadier general \Brig`a*dier" gen"er*al\ [F. brigadier, fr.
   brigade.] (Mil.)
   An officer in rank next above a colonel, and below a major
   general. He commands a brigade, and is sometimes called, by a
   shortening of his title, simple a {brigadier}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brigadier general
   n 1: a general officer ranking below a major general [syn:
      {brigadier}, {brigadier general}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top