ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathable

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathable-, *breathable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathable[ADJ] ซึ่งมีลมหายใจผ่านได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No readout yet if the air is breathable.อากาศที่นี่น่าจะหายใจได้ Toy Story (1995)
- Enough breathable air for 20 hours, but after that, we'd better be on our way home.หลังจากนั้นถ้าเราไม่รีบกลับเราก็เสร็จ Event Horizon (1997)
Well, the kino says breathable atmosphere, water, and oxygen.ดี,ผลของคีโน่แจ้งว่า หายใจได้ มีบรรยากาศ,น้ำและออกซิเจน Space (2010)
On assembly days, I arrange for the rest of the school to be fumigated, leaving the gymnasium the only place with breathable air.ในวันซ้อม ฉันจะรมควันทั่วโรงเรียน เหลือแต่โรงยิม ที่มีอากาศหายใจ Home (2010)
We've found a planet with a breathable atmosphere.เราพบดาวที่มีอากาศหายใจได้ Intervention (2010)
Presumably, it has breathable atmosphere,มันมีอากาศที่สามารถหายใจได้ Intervention (2010)
We'll have enough breathable air.พวกเราจะมีอากาศเพียงพออย่างแน่นอน Intervention (2010)
Something is manufacturing breathable air down there. That, mate...ตั้งแต่ในนั้นผลิตอากาศที่ใช้หายใจได้ Prometheus (2012)
The air is perfectly breathable.อากาศใช้หายใจได้อย่างเต็มที่ Prometheus (2012)
We're still reseeding the atmosphere it's breathable, but thin.ขับไล่มันทั้งหมดกลับไปดาวบ้านเกิด - พวกมันอยู่ที่นี่นานหรือยังครับ - เราไม่แน่ใจ Ender's Game (2013)
The ammonia gives way to crystalline hydrocarbons and breathable air.มีอากาศที่หายใจ พอเหมาะสำหรับองค์ประกอบชีวิต Interstellar (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atmungsaktiv (Gewebe)breathable (of fabrics) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
透湿防水性素材[とうしつぼうすいせいそざい, toushitsubousuiseisozai] (n) breathable-waterproof material; waterproof-breathable fabric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Breathable \Breath"a*ble\ (br[=e][th]"[.a]*b'l), a.
     Such as can be breathed.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top