ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breastwork

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breastwork-, *breastwork*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก

English-Thai: Nontri Dictionary
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breastwork    (n) brˈɛstwɜːʳk (b r e1 s t w @@ k)
breastworks    (n) brˈɛstwɜːʳks (b r e1 s t w @@ k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸壁[きょうへき, kyouheki] (n) chest walls; breastworks; parapet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breastwork \Breast"work`\ (br[e^]st"w[^u]rk`), n.
   1. (Fort.) A defensive work of moderate height, hastily
    thrown up, of earth or other material.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A railing on the quarter-deck and forecastle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breastwork
   n 1: fortification consisting of a low wall [syn: {parapet},
      {breastwork}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top