ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boyish

B OY1 IH0 SH   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boyish-, *boyish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boyish[ADJ] ทำตัวเหมือนเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boyish(บอย'อิช) adj. เหมือนเด็ก,คล้ายเด็ก,มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: boyishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boyish(adj) เหมือนเด็ก,เกี่ยวกับเด็ก,เป็นเด็ก,คล้ายๆเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's boyishly light.อ่อนแบบดูเด็ก Bringing Down the House (2003)
Don't you think it's too boyish?ไม่ทะโมนไปหน่อยเหรอคะแม่ Saving Face (2004)
;time he will give his boyish story of the entire affair, but not until he has faith in his listener;เขาจะบอกเราเองว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเช่นไร แต่เขาจะไม่พูดอะไรจนกว่า จะรู้ว่าผู้ฟังเชื่อเรื่องของเขา Changeling (2008)
Much as I'd like to stay this boyishly handsome forever, Shangri-La is a crock.ถึงฉันอยากจะดูดีไปอย่างนี้ตลอด\ แต่แชงกรีล่าเป็นแค่นิยาท The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The feminine type or the boyish type?แบบผู้หญิง หรือ ออกทอมนิดๆ Episode #1.16 (2009)
Pure boyish insanity.- ความบ้าของผู้ชาย Home (2010)
He does that boyish smile thing a little too much,เขามีรอยยิ้มเหมือนเด็ก สิ่งนั้นเล็กน้อยมาก The New Normal (2011)
Your favorite glee club instructor, the dreamy and boyish Mr. Cory Radison!ครูชมรม Glee คนโปรดที่ช่างฝัน Regional Holiday Music (2011)
That how you keep your boyish figure?นั่นหรือวิธีที่นายทำตัวให้ดูเหมือนเด็ก Baby Blue (2012)
Did you just invite me here to make your boy seem less... boyish in front of his investors?คุณแค่เชิญผมมานี่ เพื่อให้ลูกของคุณดูไม่เป็นเด็กนัก ในสายตาผู้ถือหุ้นของเขาใช่ไหม Sabotage (2013)
Boyishly charming.เหมือนเด็กเเละมีสเน่ห์ Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boyishThat girl looks boyish.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนุ่ม [adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish   FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
วัยรุ่น[adj.] (wairun) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen   FR: adolescent ; jeune

CMU English Pronouncing Dictionary
BOYISH    B OY1 IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boyish    (j) bˈɔɪɪʃ (b oi1 i sh)
boyishly    (a) bˈɔɪɪʃliː (b oi1 i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孩子气[hái zi qì, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] boyish; childish, #22,615 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガルソンヌ[, garusonnu] (n) boyish girl (fre [Add to Longdo]
ボーイッシュ[, bo-isshu] (adj-na,n) boyish [Add to Longdo]
男っぽい[おとこっぽい, otokoppoi] (adj-i) manly; boyish [Add to Longdo]
乳臭[にゅうしゅう, nyuushuu] (n) boyishness; inexperience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boyish \Boy"ish\, a.
   Resembling a boy in a manners or opinions; belonging to a
   boy; childish; trifling; puerile.
   [1913 Webster]
 
      A boyish, odd conceit.          --Baillie.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boyish
   adj 1: befitting or characteristic of a young boy; "a boyish
       grin"; "schoolboyish pranks" [syn: {boyish}, {boylike},
       {schoolboyish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top